Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany Kód projektu: 312011J110 Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur Opis projektu: Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré […]

Viac ....

Voľby prezidenta SR

Oznam voľby Vyhlásenie volieb Informácie pre voliča

Viac ....

Spoločný OcÚ Beniakovce – oznámenie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

Viac ....

Prerušenie distribúcie elektriny december 2018 – zrušene

Plánované prerušenie elektriny – zrušené Elektrina

Viac ....

Voľné pracovné miesto – učiteľ MŠ

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Viac ....

Výberové konanie – riaditeľ MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta – riaditeľ Materskej školy Košické Oľšany

Viac ....

Spoločný obecný úrad Beniakovce

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – oznámenie

Viac ....

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Viac ....

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva Zapisovateľ MVK Počet obyvateľov obce Informácie pre voliča

Viac ....

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oznámenie

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – 127-00 Prístupová cesta v križovatke Hrašovík

Viac ....

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Strategický dokument Územný plán mesta Košice Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 – Záverečné stanovisko

Viac ....

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia

Viac ....

Výberové konanie – riaditeľ MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riditeľa Materskej školy, Košické Olšany č. 133

Viac ....

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti O ŽP

Strategický dokument Územný plán obce Hrašovík

Viac ....

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Viac ....

Urbariát Košické Olšany

Nevyplatené náhrady za predčasne vyrýbaný les Parobčák

Viac ....

Výberové konanie – terénny pracovník

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas MD

Viac ....

Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o zmene strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja

Viac ....

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Viac ....

Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice–okolie, obec Košické Oľšany Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Špecifický cieľ projektu: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre Výška NFP: 237 231,43 EUR Začiatok realizácie hlavných aktivít: 2/2017 Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2019 Opis projektu: Obec dlhodobo rieši problém absencie zariadenia poskytujúceho […]

Viac ....

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany Kód projektu: 312011J110 Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur Opis projektu: Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré […]

Viac ....

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Viac ....

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

R2 Šaca – Košické Oľšany 1 R2 Šaca-Košické Oľšany

Viac ....

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Viac ....

Oznámenie verejnou vyhláškou

MO NN siete a DP Košické Olšany (Košické Olšany – Úprava NN siete a DP )

Viac ....

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany

Viac ....

PHSR – Program rozvoja obce Košické Olšany na roky 2016-2022

PHSR – Program rozvoja obce Košické Olšany na roky 2016-2022

Viac ....

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R2 Šaca – Košické Oľšany

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Viac ....

Stanovy – pozemkové spoločenstvo Urbariát

Urbariát_Stanovy_2016 Urbariát_Zmluva_o_založení_2016  

Viac ....

POZVÁNKA HASIČSKÁ SÚŤAŽ

Vážení občania, srdečne Vás pozývame dňa 19.6.2016 o 13 hod. ( nedeľa ) na futbalové ihrisko, kde sa uskutoční Východoslovenská hasičská superliga. Súťažiť bude 20 družstiev z košického a prešovského kraja. Pre deti sú  pripravené súťaže s vecnými cenami a sladkosťami. Pozývame Vás stráviť príjemné popoludnie.  

Viac ....

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Košické Olšany

Viac ....

OZNÁMENIE

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu ,,Návrh územného plánu obce Košické Oľšany Pre zobrazenie obsahu kliknite sem.

Viac ....