Zmluvy 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta zverejnená 28.12.2018

Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Č.: USVRK-OIP-2018/000768-067 zverejnená 28.12.2018

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 28.12.2018

Kúpna zmluva zverejnená 17.12.2018

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby zverejnená 17.12.2018

Národný projekt – Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – Dodatok č. 1 zverejnená 17.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001047 zo dňa 8.8.2017 – Komunitné centrum v obci Košické Oľšany zverejnená 11.12.2018

Zmluva o dielo-1/12-2018 Prevencia kriminality v obci – Kamerový systém zverejnená 5.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu zverejnená 4.12.2018

Zmluva o dielo č. S 18/11/061 zverejnená 7.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zverejnená 7.11.2018

Dohoda číslo 18/41/051/392 absolventská prax zverejnená 4.10.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-Komunálna poisťovňa zverejnená 28.9.2018

Zmluva o dielo – JES Košice zverejnená 21.9.2018

Dohoda 18/41/054/314 Reštart – ÚPSVaR zverejnená 20.9.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie- Komunálna poisťovňa zverejnená 19.9.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018 zverejnená 13.9.2018

Dodatok č. DBK/18/06/0134 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/12/044 zo dňa 20.12.2010 zverejnená 12.9.2018.

Dohoda č. 18/41/054/253 – Reštart – ÚPSVaR  zverejnená 7.9.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Vydanie knihy k 730. výročiu obce zverejnená 6.9.2018

Zmluva o dielo zverejnena dňa 6.9.2018 (003)

Obec_Košické_Oľšany_Dodatok 1 k Zmluve o šírení_Mac_040518_MAC TV_Obchodné tajomstvo JF-1 zverejnená 15.8.2018

Obec Košické Oľšany_MAC_TV_Zmluva_o_šírení_SAKT_FINAL_05_2017_Obchodné tajomstvo JF-1 zverejnená 15.8.2018

Zmluva o dielo zverejnená 13.8.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu – Komunálna poisťovňa zverejnená 17.7.2018

Dohoda 18/41/054/144 – Reštart ÚPSVaR zverejnená 17.7.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – eRko zverejnená 6.7.2018

Dohoda 18/41/052/258 – aktivačná činnosť – ÚPSVaR zverejnená 27.6.2018

Dohoda 18/41/52A/145 – dobrovoľnícka služba – ÚPSVaR zverejnená 27.6.2018

Komunálna poisťovňa – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zverejnená 26.6.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke č. P 131/01-03 zverejnená 21.6.2018

Dohoda 18/41/052/258 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec – ÚPSVaR zverejnená 21.6.2018

Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov zverejnená 14.6.2018

Zmluva o spolupráci zverejnená 8.6.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE zverejnená 8.6.2018

Zmluva č. 030418-1 O poskytnutí služieb zverejnená 11.4.2018

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby zverejnená 3.5.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy zverejnená 3.5.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o. zverejnená 27.4.2018

Dohoda 18/41/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnená 27.4.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – ZŠ Rozhanovce zverejnená 24.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Domka – Združenie saleziánskej mládeže zverejnená 24.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny zverejnená 16.4.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zverejnená 12.4.2018

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov investície do vlastníctva – Národná diaľničná spoločnosť zverejnená 28.3.2018

Úrazové poistenie – aktivačná činnosť zverejnená 22.3.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského zverejnená 22.3.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnená 8.3.2018

Dohoda č. 18/41/051/70 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ÚPSVaR zverejnená 2.3.2018

SPP Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zverejnená 2.3.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – obecný futbalový klub Košické Oľšany zverejnená 21.2.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom zverejnená 16.2.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Reformovaný farský úrad v Bystery zbor Košické Olšany zvrerejnená 16.2.2018

Zmluva o prenájme nebytového priestoru zverejnená 16.2.2018

Dohoda č. 18/41/010/44 – ÚPSVaR zverejnená 25.1.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 17.1.2018