Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2021

VZN č. 5/2020 o organizácií miestneho referenda

VZN č. 4/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene

VZN č. 3/2020 o trhovom poriadku a predaji výrobkov

VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky

VZN č.1/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2020

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košické Oľšany

VZN č. 2/18 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/18 o záväznej časti Územného plánu obce Košické Oľšany

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2018 

Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Košické Oľšany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košické Oľšany

VZN o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017

VZN o dani z nehnuteľnosti a Daň za psa 2017

VZN č.1_2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Košické Oľšany

Dodatok č. 12015 VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2016

VZN o dani z nehnuteľnosti a Daň za psa 2016

VZN o sociálnej pomoci

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Košické Oľšany

Dodatok č. 1 komunálne odpady

Dodatok č. 1 k dani z nehnuteľnosti

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

VZN CVČ 2014

VZN o dani z nehnuteľnosti 2013

VZN odpad 2013

VZN o psoch

Vzn CVČ 2013