Verejné obstarávanie

 

Profil / Identifikačné údaje verejného obstaraváteľa :

Názov verejného obstaraváteľa: OBEC KOŠICKÉ OLŠANY

Sídlo: Obecný úrad Košické Olšany, Košické Olšany 118

04442 Rozhanovce, Slovenská Republika

IČO: 00324361

DIČ: 2021244808

Tel. č.: 055 / 6950 230

Zastúpenie: Slavomír Horváth, starosta obce

e-mail: obeс@kosickeolsany.sk

 
 

Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany so sídlom Obecný úrad Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) ZoVo realizuje obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom :  Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

 

 

Výzva na predloženie ponuky – Komunitné centrum

Príloha1_Identifik

Príloha2_NPK

Príloha3_čestne vyhlásenie

Kópia – Príloha4_VV- Košické Oľšany – Komunitné centrum

Príloha5_ZoD KC

 

A1 – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

 

A2 – PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Košické Olšany – Komunitné centrum – správa PO

Košické Olšany – Komunitné centrum 1.NP

Košické Olšany – Komunitné centrum 2.NP

Košické Olšany – Komunitné centrum situácia

 

A3- TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE0 STAVBY

 

KC Košické Oľšany – zoznam elaborátu

 

B. – SITUÁCIE

B1. – SITUÁCIA KOORDINAČNÁ

B2. – SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

KC Košické Oľšany – B. – zoznam výkresov

 

C. – STAVEBNÝ OBJEKT

ELEKTROINŠTALÁCIA

S1. Technická správa časť statika

S2. Výkres tvaru na +2,950 m

S3. Výkres tvaru na +5,970 m

S4. Výkres tvaru na +6,695 m – +8,000 m

S5. Výkres výstuže V1, V2, P1,P2, K1

S6. Výkres výstuže V101, V102, P101

S7. Výkres výstuže V201, SL201-2x

S8. Výkres výstuže schodiska

S9. Výkres skladby stropu na +2,950 m

S10. Výkres stkladby stropu na +5,970 m

KC Košické Olšany – stavebnoarchitektonické riešenie – zoznam výkresov

KC Košické Olšany – v.č.1-situácia KC Košické Oľšany – v.č.2-pôdorys základov

KC Košické Oľšany – v.č.3-pôdorys 1.NP – prízemie

KC Košické Oľšany – v.č.4 – pôdorys 2.NP – 1.poschodie

KC Košické Oľšany – v.č.5 – pôdorys krovu

KC Košické Oľšany – v.č.6 – pôdorys strechy

KC Košické Oľšany – v.č.7 – priečny rez 1-1

KC Košické Oľšany – v.č.8 – pozdĺžny rez 2-2

KC Košické Oľšany – v.č.9 – pohľady

KC Košické Oľšany – v.č.10 – vnútorné dvere – skladby strešnej koštrukcie

KC Košické Oľšany – v.č.10 – výkazy – klampiarske výrobky

KC Košické Oľšany – v.č.10 – výkazy – plastové okná vonkajšie

KC Košické Oľšany – v.č.10 – výkazy – titulný list

KC Košické Oľšany – v.č.10 – výkazy – zámočnícke výrobky

KC Košické Oľšany – v.č.10 – výkazy -pórobetónové preklady

KC Košické Oľšany – v.č.10- skladby povrchových úprav

KC Košické Oľšany – v.č.10- vonk. dvere plastové+požiarne dvere

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – detail nárožia

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – detail ostenia okna

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – detail parapetu okna

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – detail ukončenia sokla

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – detail ukončenia strechy

KC Košické Oľšany – v.č.11 – detaily zateplenia – titulný list

Košické Oľšany Komunitné centrum -TS

 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

u1 u2 420

u3 420

uvk sprava

 

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA a OPZ + NÚTENÉ VETRANIE

Z1 420

z2 494

Z3 377

Z4 420

z5 630

z6 420

zti – správa

KC Košické Oľšany – C. – zoznam elaborátu

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Štatutárny orgán: Slavomír Horváth

Web: www.kosickeolsany.sk

Kontaktná osoba : Ing. Karol Fábry- pre proces verejného obstarávania

Tel. č. : +421 517713873

e-mail: fabry@tenderteam.sk

Zverejnil: Slavomír Horváth , dňa 24.04.2020

 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany so sídlom Obecný úrad Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) ZoVo realizuje obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom :  Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košické Oľšany

 Výzva na predkladanie ponuky

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Výkaz výmer

Príloha č. 5 – ČV o pravdivosti a úplnosti

Príloha č. 6 – ČV o neuložení zákazu

Príloha č. 7 – ČV ku konfliktu záujmov

Priloha č. 8 Projektova dokumentacia

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Štatutárny orgán: Slavomír Horváth

Web: www.kosickeolsany.sk

Kontaktná osoba : Ing. Karol Fábry- pre proces verejného obstarávania

Tel. č. : +421 517713873

e-mail: fabry@tenderteam.sk

Zverejnil: Slavomír Horváth , dňa 19.12.2019
 

Zadávanie zákazky na poskytnutie služby

„Výkon stavebného dozoru: Úprava bezmenného potoka v obci Košické Oľšany“ pre projekt: „Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Oľšany“

Obec Košické Olšany so sídlom Obecný úrad Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmysle § 9 ods.9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Výkon stavebného dozoru projektu: Úprava bezmenného potoka v obci Košické Olšany“.

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Slavomír Horváth, starosta obce

Tel. č. : 055 / 6950 230, 0905 348 594

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk – stiahnuť tu

Zverejnil: Slavomír Horváth , dňa 09.09.2013

 

Zadávanie zákazky na poskytnutie služby

Spracovanie ÚPN-O Košické Olšany

Obec Košické Olšany so sídlom Obecný úrad Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”) v zmysle § 9 ods.9 ZVO zadáva predmet zákazky: “Spracovanie ÚPN-O Košické Olšany“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Slavomír Horváth, starosta obce

Tel. č. : 055 / 6950 230, 0905 348 594

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie

Zverejnil: Slavomír Horváth , 15.10.2013