Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-207 zverejnené 2.12.2021

OZNAM – voľné pracovné miesto – učiteľ prvého stupňa ZŠ zverejnené 2.12.2021

Vyjadrenie VVS a.s. k odvolaniu Ing. S. Duplinskej proti rozhodnutiu o umiestnení vodnej stavby Košické Oľšany – Kanalizácia a ČOV zverejnené 1.12.2021

NÁVRH VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2022 zverejnené 30.11.2021

Plán kontrolnej činnosti HK obce  na 1. polrok 2022 zverejnené 23.11.2021

Verejná vyhláška – upovedomenie o podaní námietok účastníkmi konania zverejnené 8.11.2021

Námietky Ing. Silvia Duplinská

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu – Nízkouhlíková stratégia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 203 s výhľadom do roku 2050 zverejnené 29.10.2021

Rozhodnutie Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek zverejnené 29.10.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania Kanalizácia a ČOV Košické Oľšany zverejnené 11.10.2021

Prílohy:

KosOlsany-3-C1_PS_210922-oprava (003)

KosOlsany-3-C2_2 KM_210927-oprava

KosOlsany-3-C2_1 KM_210927-oprava (003)

 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany II. úsek zverejnené 28.9.2021

Žiadosť výrub drevín – Mgr. Ján Gáll oznámenie zverejnené 24.9.2021

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí – stavebnom povolení č. 05142/2020/SCDPK-50936 zo dňa 26.6.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR – verejná vyhláška zverejnená 13.9.2021

Rozhodnutie o odvolaní –  Kanalizácia a Čov Košické Oľšany zverejnené 10.9.2021

Výzva na uskutočnenie voľby jedného člena za pedagogických zamestnancov ZŠ zverejnené 2.9.2021

Košické Oľšany – rekonštrukcia verejného vodovodu – oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou zverejnené 19.8.2021

Rozhodnutie Výrok – rekonštrukcia verejného vodovodu

Oznam o vyhlásení výberového konania – Terénny sociálny pracovník

Oznam-  voľné pracovné miesto – učiteľ prvého stupňa ZŠ

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Košické Oľšany – rekonštrukcia vodovodu – oznámenie začatia vodoprávneho konania verejnou vyhláškou zverejnené 12.7.2021

Oznam- voľné pracovné miesto – učiteľ prvého stupňa ZŠ

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 12/2021 – KO zo dňa 4.5.2021 – upovedomenie o podaní odvolania účastníkom konania zverejnené 28.6.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom zverejnené 8.6.2021

Zoznam vlastníkov lesných pozemkov  Košické Oľšany

Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby Košické Oľšany Kanalizácia a ČOV – v dôsledku chyby pri scanovaní aktualizácia zverejnenia zverejnené 18.5.2021

Návrh záverečného účtu obce 2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie  o umiestnení stavby Košické Oľšany – Kanalizácia a ČOV  zverejnené 4.5.2021 

Verejná vyhláška – upovedomenie o podaní námietok účastníkmi konania zverejnené 7.4.2021

Žiadosť výrub drevín Martin Zupko – oznámenie vyvesené 18.3.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 – správa o hodnotení strategického dokumentu zverejnené 12.3.2021

Okresný úrad Košice odbor opravných prostriedkov Rozhodnutie zverejné 8.3.2021

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania – Kanalizácia a ČOV Košické Oľšany zverejnené 22.2.2021

Verejná vyhláška Odvolanie proti rozhodnutiu OÚ-KS-PLO1-2020/003638-9 zo dňa 3.8.2020 – vyrozumenie zverejnené 17.2.2021

Verejná vyhláška – Odvolanie proti rozhodnutiu OÚ-KS-PLO1-2020/003638-9 zo dňa 3.8.2020 – vyrozumenie zverejnené 16.2 2021

Verejná vyhláška – odvolanie proti rozhodnutiu OÚ-KS-PLO1-2020/006392-10 zo dňa 22.9.2020-upovedomenie vyvesené 2.2.2021

Nízkouhlíková stratégia organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 – rozsah hodnotenia strategického dokumentu 19.1.2021

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných zverejnené 18.1.2021

 

2020

 

Zverejnenie zámeru zverejnené 18.12.2020

Verejná vyhláška odvolanie proti rozhodnutiu OÚ-KS-PLO-2020/003638-9 zo dňa 3.8.2020- upovedomenie vyvesené 16.12.2020

Verejná vyhláška – prívodné potrubie do vodojemu vyvesené 9.12.2020

Návrh Vzn o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2021 vyvesene 30.11.2020

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hrašovík – oznámenie o strategickom dokumente vyvesené dňa 20.10.2020

Oznámenie spoločnosti AT ABOV, spol. s.r.o. vyvesené 10.11.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí odvolacieho konania vyvesené 5.11.2020

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Ing.Jozef Pačay vyvesené 30.10.2020

Verejná vyhláška Rozhodnutie ministra číslo 152/2020 vyvesené dňa 15.10.2020

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí odvolacieho konania v kat. území Vyšný Olčvár vyvesené dňa  14.10.2020

Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zverejnené 5.10.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania vyvesené dňa 5.10.2020

Verejná vyhláška Rozhodnutie zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku vyvesené dňa  28.9.2020

Verejná vyhláška – oznámenie vo veci stavby V206-Zdoba-Sady n Torysou-Košická Polianka – úprava vedenia VN – optika vyvesené dňa 10.9.2020

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu – vyvesené dňa 9.9.2020

 

mapa_SK UEV Dolný tok Torysy

Príloha – Zoznam parciel E – Dolný tok Torysy

Príloha – Zoznam parciel C – Dolný tok Torysy

 

Žiadosť  výrub drevín Ján Knap -oznámenie vyvesené  7.9.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby prívodné vodovodné potrubie do vodojemu vyvesené dňa 27.8.2020

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby chodník Rozhanovce – Košické Oľšany vyvesené dňa 19.8.2020

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu vyvesené dňa 18.8.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené dňa 18.8.2020

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyvesené dňa 23.7.2020

Verejná vyhláška chodník Rozhanovce – Košické Oľšany – oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyvesené dňa 13.7.2020

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním -chodník Rozhanovce Košické Oľšany zverejnené 13.7.2020

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek zverejnené 2.7.2020

Záverečné stanovisko – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja zverejnené 2.7.2020

Verejná vyhláška – VVS. a.s. líniová stavba Košické Oľšany – prívodné potrubie do vodojemu vyvesené dňa 22.6.2020

VZN č. 5/2020 o organizácií miestneho referenda v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 4/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 3/2020 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci  Košické Oľšany  zverejnené 2.6.2020

VZN  č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 1/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Košické Oľšany zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste zverejnené 2.6.2020

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyvesené dňa 27.5.2020

Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zverejnené 27.5.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania v kat. území Nižní Olčvár zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené dňa 15.5.2020

Oznámenie o strategickom dokumente  – plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja zverejnené 15.5.2020

 

Návrh VZN zverejnené 11.5.2020

1, VZN o činnostiach zakázaných alebo obmedzených

2,VZN o trhovom poriadku

3,VZN o organizácii miestneho referenda

4,VZN o pravidlách času predaja

5,VZN_-_pravidlá_na_udržiavanie_čistoty_v_obci_a_ochranu_verejnej_zelene

 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rýchlostná cesta R2 vyvesené dňa  5.5.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rýchlostná cesta R2 zverejnené 5.5.2020

Verejná vyhláška dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie vyvesené dňa 21.4.2020

Verejná vyhláška dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie zverejnené 21.4.2020

Verejná vyhláška – EL PRO KAN vyvesené 11.3.2020 zvesená 9.4.2020

Žiadosť výrub drevín – oznámenie Štefan Hažgut vyvesené 23.3.2020

Verejná vyhláška-rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí vyvesené dňa  11.3.2020

Verejná vyhláška -rozhodnutie- zákaz hromadných podujatí vyvesené dňa 10.3.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. vyvesené 27.2.2020 zvesené 12.3.2020

Žiadosť výrub drevín – oznámenie Martina Mattová vyvesené 4.3.2020

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania R2 Šaca – Košické Oľšany zverejnené 25.2.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené  dňa 24.2.2020

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania D1 Budimír – Bidovce vyvesene 17.2.2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu zverejnené 7.2.2020

Ministerstvo dopravy a výstavy SR Rozhodnutie Diaľnica D1 Budimír – Bidovce zverejné 31.1.2020 zvesené 17.2.2020

Výberové konanie – 1 pracovné miesto- člen miestnej občianskej poriadkovej služby zverejnené 27.1.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie El Pro Kan vyvesené dňa 15.1.2020

 

2019

 

Uložená zásielka – Roman Petričko vyvesené 10.12.2019

Verejná vyhláška -Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením vyvesené 6.12.2019  zvesené 23.12.2019

Výberové konanie – riaditeľka MŠ vyvesené 25.11.2019

Verejná vyhláška – oznámenie vyvesené: 22.11.2019 zvesené: 9.12.2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Okresný úrad Košice – okolie odbor starostlivosti o ŽP – výrub drevín na stavbe Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov – Východoslovenská distribučná

VSD – Oznámenie vo veci stavby V397, V398 – Úprava VN a NN v úseku Hrašovík – Rozhanovce

Ministerstvo Dopravy a Výstavby SR – Rozhodnutie  – Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru samostatná Bažantnica Rozhanovce – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru – samostatná Bažantnica Rozhanovce – AT ABOV s.r.o., Gazdovstvo Čižatice a.s.