Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice–okolie, obec Košické Oľšany

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Výška NFP: 237 231,43 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 2/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2021

Opis projektu:

Obec dlhodobo rieši problém absencie zariadenia poskytujúceho sociálne služby s dôrazom na ľudí z MRK. Vybudovaním nového a plne funkčného komunitného centra sa vytvoria vhodné podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej rehabilitácie, komunitnej a sociálnej práce, poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej kurately pre MRK, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity MRK a ostatného obyvateľstva v obci. Cieľom je vytvoriť a rozšíriť rozsah a ponuku, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v obci v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnej práce, aktivít v oblasti zamestnanosti, kultúry, spoločenských podujatí, aktivít združení a spolkov, a zároveň podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom:

  • zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
  • prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov a rizikového správania,
  • poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta,
 • poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít.

V komunitnom centre budú primárne poskytované najmä tieto služby:

  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • preventívne aktivity,
  • záujmová činnosť,
 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec prevádzkovať moderné komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory, čím sa zabezpečí potrebná ochrana obyvateľstva pred sociálnym vylúčením. Vytvoria, rozšíria a skvalitnia sa podmienky pre poskytovanie komunitnej práce a sociálnych služieb ako i potrebných podporných aktivít pre obyvateľov s dôrazom na príslušníkov MRK. V komunitnom centre bude poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Budú sa tam organizovať rôzne preventívne aktivity a záujmová činnosť. Komunitné centrum bude slúžiť na tréningy varenia a súčasťou bude stredisko osobnej hygieny. Nízkoprahovosť a dostupnosť bude zabezpečená prostredníctvom nízkoprahových programov pre deti, mládež a rodiny.

www.esf.gov.sk                                 www.minv.gov.sk