Komisie a Zodpovedný

 

Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku:

Predseda: Marcel Eperješi

Členovia: Andrea Miková , Jaroslav Hiľovský

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi

Predseda: Ing. Ján Stanislav

Členovia: Mgr. Eleonóra Dančová, Ing. Peter Nagy, Pavol Pančišin

Majetkové priznanie starostu obce Košické Oľšany Slavomíra Horvátha za rok 2019

Ročné zúčtovanie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Ing. Peter Štovčik

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová , Jaroslav Gažik , Edita Horváthová , Pavol Pančišin

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport:

Predseda: Roman Knap

Členovia:  Samuel Horváth , Jaroslav Hiľovský , Miroslav Cvanciger

Komisia pre sociálne otázky:

Predseda: Mgr. Beáta Horváthová

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová, Róbert Oždáni

Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Terézia Kinlovičová     e-mail:   t.kinlovicova@gmail.com

Mgr. Tatiana Krjaková    e-mail:   zsolsany@centrum.sk

     Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Hlavná kontrolórka obce : Terézia Kinlovičová

  e-mail: kontrolor.kosickeolsany@gmail.com