Komisie a Zodpovedný

Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku:

Predseda: Marcel Eperješi

Členovia: Andrea Miková , Jaroslav Hiľovský

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi

Predseda: Ing. Ján Stanislav

Členovia: Mgr. Eleonóra Dančová, Ing. Peter Nagy, Pavol Pančišin

Majetkové priznanie starostu obce Košické Oľšany Slavomíra Horvátha za rok 2019

               Majetkové priznanie starostu obce Košické Oľšany  Slavomíra Horvátha za rok 2020

Ročné zúčtovanie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Ing. Peter Štovčik

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová , Jaroslav Gažik , Edita Horváthová , Pavol Pančišin

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport:

Predseda: Roman Knap

Členovia:  Samuel Horváth , Jaroslav Hiľovský , Miroslav Cvanciger

Komisia pre sociálne otázky:

Predseda: Mgr. Beáta Horváthová

Členovia:  Mgr. Eleonóra Dančová, Róbert Oždáni

Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Terézia Kinlovičová     e-mail:   t.kinlovicova@gmail.com

Mgr. Tatiana Krjaková    e-mail:   zsolsany@centrum.sk

     Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Hlavná kontrolórka obce : Terézia Kinlovičová

  e-mail: kontrolor.kosickeolsany@gmail.com