Úradná tabuľa

Nízkouhlíková stratégia organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 – rozsah hodnotenia strategického dokumentu 19.1.2021

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných zverejnené 18.1.2021

Zverejnenie zámeru zverejnené 18.12.2020

Návrh Vzn o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košické Oľšany 2021

Oznámenie spoločnosti AT ABOV, spol. s.r.o. vyvesené 10.11.2020

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hrašovík – oznámenie o strategickom dokumente vyvesené dňa 20.10.2020

Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zverejnené 5.10.2020

Žiadosť  výrub drevín Ján Knap -oznámenie vyvesené  7.9.2020

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním -chodník Rozhanovce Košické Oľšany zverejnené 13.7.2020

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek zverejnené 2.7.2020

Záverečné stanovisko – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja  zverejnené 2.7.2020

VZN č. 5/2020 o organizácií miestneho referenda v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 4/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 3/2020 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci  Košické Oľšany  zverejnené 2.6.2020

VZN  č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Košické Oľšany zverejnené 2.6.2020

VZN č. 1/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Košické Oľšany zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste zverejnené 2.6.2020

Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zverejnené 27.5.2020

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania R2 Šaca – Košické Oľšany zverejnené 25.2.2020

Oznámenie o strategickom dokumente  – plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja

zverejnené 15.5.2020

Návrh VZN zverejnené 11.5.2020

1, VZN o činnostiach zakázaných alebo obmedzených

2,VZN o trhovom poriadku

3,VZN o organizácii miestneho referenda

4,VZN o pravidlách času predaja

5,VZN_-_pravidlá_na_udržiavanie_čistoty_v_obci_a_ochranu_verejnej_zelene(1)

_____________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rýchlostná cesta R2 zverejnené 5.5.2020

Verejná vyhláška dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie zverejnené 21.4.2020

Žiadosť výrub drevín – oznámenie Štefan Hažgut vyvesené 23.3.2020

Žiadosť výrub drevín – oznámenie Martina Mattová vyvesené 4.3.202

Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. vyvesené 27.2.2020 zvesené 12.3.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené 24.2.2020 zvesené 11.3.2020

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania D1 Budimír – Bidovce

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu zverejnené 7.2.2020

Ministerstvo dopravy a výstavy SR Rozhodnutie Diaľnica D1 Budimír – Bidovce zverejné 31.1.2020 zvesené 17.2.2020

Výberové konanie – 1 pracovné miesto- člen miestnej občianskej poriadkovej služby zverejnené 27.1.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie EL Pro Kan zverejnená 15.1.2020

Uložená zásielka – Roman Petričko vyvesené 10.12.2019

Verejná vyhláška -Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením vyvesené 6.12.2019  zvesené 23.12.2019

Výberové konanie – riaditeľka MŠ vyvesené 25.11.2019

Verejná vyhláška – oznámenie vyvesené: 22.11.2019

zvesené: 9.12.2019