Verejná vyhláška

Verejná vyhláška odvolanie proti rozhodnutiu OÚ-KS-PLO-2020/003638-9 zo dňa 3.8.2020- upovedomenie vyvesené 16.12.2020

Verejná vyhláška – prívodné potrubie do vodojemu vyvesené 9.12.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí odvolacieho konania vyvesené 5.11.2020

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Ing.Jozef Pačay vyvesené 30.10.2020

Verejná vyhláška Rozhodnutie ministra číslo 152/2020 vyvesené dňa 15.10.2020

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí odvolacieho konania v kat. území Vyšný Olčvár vyvesené dňa  14.10.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania vyvesené dňa 5.10.2020

Verejná vyhláška Rozhodnutie zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku vyvesené dňa  28.9.2020

Verejná vyhláška – oznámenie vo veci stavby V206-Zdoba-Sady n Torysou-Košická Polianka – úprava vedenia VN – optika vyvesené dňa 10.9.2020

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu – vyvesené dňa 9.9.2020

mapa_SK UEV Dolný tok Torysy

Príloha – Zoznam parciel E – Dolný tok Torysy

Príloha – Zoznam parciel C – Dolný tok Torysy

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby prívodné vodovodné potrubie do vodojemu vyvesené dňa 27.8.2020

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby chodník Rozhanovce – Košické Oľšany vyvesené dňa 19.8.2020

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu vyvesené dňa 18.8.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené dňa 18.8.2020

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyvesené dňa 23.7.2020

Verejná vyhláška chodník Rozhanovce – Košické Oľšany – oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyvesené dňa 13.7.2020

Verejná vyhláška – VVS. a.s. líniová stavba Košické Oľšany – prívodné potrubie do vodojemu vyvesené dňa 22.6.2020

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyvesené dňa 27.5.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania v kat. území Nižní Olčvár zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené dňa 15.5.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rýchlostná cesta R2 vyvesené dňa  5.5.2020

Verejná vyhláška dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie vyvesené dňa 21.4.2020

Verejná vyhláška – EL PRO KAN vyvesené 11.3.2020 zvesená 9.4.2020

Verejná vyhláška-rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí vyvesené dňa  11.3.2020

Verejná vyhláška -rozhodnutie-  zákaz hromadných podujatí vyvesené dňa  10.3.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. vyvesené 27.2.2020 zvesené 12.3.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku vyvesené  dňa 24.2.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie El Pro Kan vyvesené dňa 15.1.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Okresný úrad Košice – okolie odbor starostlivosti o ŽP – výrub drevín na stavbe Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov – Východoslovenská distribučná

VSD – Oznámenie vo veci stavby V397, V398 – Úprava VN a NN v úseku Hrašovík – Rozhanovce

Ministerstvo Dopravy a Výstavby SR – Rozhodnutie – Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru samostatná Bažantnica Rozhanovce – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru – samostatná Bažantnica Rozhanovce – AT ABOV s.r.o., Gazdovstvo Čižatice a.s.