Základná Škola

Projekt SPOLU MÚDREJŠÍ 2 – zapojme sa všetci

10932_motivacny-letak-pre-ziakov Projekt 

Projekt

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021


Milé detičky, stačí ak si pozriete niektorý z odkazov  osobností Projektu : Nebuď otrok drog 6

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

Po skončení epidemiologickej situácie si to pozrieme spolu a spravíme si besedu na túto tému. 

R.Š.

Vážení rodičia a milí žiaci, prihláste sa prosím požiadajte o členstvo do skupiny na www.facebook.com do skupiny ZŠ Košické Oľšany : stačí ak si vo vyhľadávači zadáte ZŠ Košické Oľšany – https://www.facebook.com/groups/224705509378370   na tomto mieste budete priamo v kontakte so svojou pani učiteľkou.

Kto má aktivovaný účet na webex /nižšie uvedený postup/ je nutné, aby ste preposlali svoj prístupový kód /číslo/ na e-mail školy : zskolsany@gmail.com   . Obratom Vám RŠ zašle kód vyučujúceho (je zverejnený aj na facebook skupine ZŠ Košické Oľšany). 1. hodina začína o 9.00 hod., 2. hodina začína o 10.00 hod. vyučujúci Vás budú čakať vo svojej miestnosti.

Vážení rodičia a milí žiaci,

z dôvodu vážnej situácie v súvislosti s Covid – 19 Ministerstvo školstva SR rozhodlo, že od 11.1.2021 do 15.1.2021 všetci žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.
V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie od 18.1.2021 do 22.1.2021 sa žiaci 1. stupňa budú vzdelávať prezenčnou formou a žiaci 2. stupňa dištančnou formou.
Žiaci s pozitívnym antigénovým testom sa budú vzdelávať dištančnou formou.

Ďalšie informácie k návratu žiakov do školy budú zverejnené v priebehu najbližších dní. Týždenný blok domácich úloh zverejníme priebežne.

Pre žiakov je vytvorená skupina na www.facebook.com pod názvom ZŠ Košické Oľšany. Prosíme všetkých rodičov a žiakov, ktorí majú možnosť a prístup na internet, aby sa do tejto skupiny prihlásili ako členovia. Budú tam zverejnené domáce úlohy, vysvetlenia k učivu, ako i práca naviac.

Pre toho, kto má e-mail a možnosť sa pripojiť na webex som pripravila video – inštaláciu. Stačí ak získate konto podľa videa a žiaci sa môžu priamo spojiť s ich pani učiteľkami každý deň  na hodinách v čase 9.00 hod. – 10.00 hod., 11.00 hod. – 12.00 hod. Návod si môžete pozrieť na :  https://www.youtube.com/watch?v=cmGcpi2awhM

Dôležité informácie:
 hodnotenie žiakov za 1. polrok sa predlžuje do 31.3.2021,
 testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší,

Mgr. Tatiana Krjaková
riaditeľka školy

___________________________________________________________________________________

Aktuálne vzdelávania v školskom roku 2020/2021:

 Adaptačné vzdelávanie :  harmonogram

program AV, zápisnica o ukonč. 2.docx , Protokol o ukončení AV

Aktualizačné vzdelávanie : Elektronická triedna kniha

                                PROGRAM VZDELáVANIA

Schválenie programu 

Potvrdenie o absolvovaní AV

_______________________________________________________________________________________

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za  školský rok 2019/2020

 


Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Kód projektu: 312011J110

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany

Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

Opis projektu:

Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov patriacich k MRK. Prostredníctvom 1 nového pedagogického asistenta sa zároveň dosiahne skvalitnenie spolupráce s rodičmi a komunitou detí patriacich k MRK, z ktorých väčšina žije v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Pedagogický asistent prispeje k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Prínosom pozície pedagogického asistenta je jeho odbornosť, ktorá spočíva v tom, že bude hľadať cesty a spôsoby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelávanie detí, spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi, pomáhať žiakom priamo na hodine, vykonávať dozor cez prestávky, ale aj pri zapájaní sa žiakov do voľnočasových aktivít, sprevádzať ich na iných formách vzdelávania (exkurzie, návštevy múzeí, výlety) a úzko spolupracovať s rodičmi. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka.

Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb. Prostredníctvom zapájania detí do remeselných krúžkov a projektov škola zároveň prispeje k zvýšeniu záujmu o kreatívnu tvorbu v oblasti tradičných remesiel, ktoré majú v regióne významné zastúpenie a k zlepšeniu zručností detí a žiakov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich voľbu v oblasti budúcej profesie a významne prispieť k rozvoju regiónu.

Hlavný cieľ projektu: 

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť

výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených

žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.

 

Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

 

Dopad projektu na proces vzdelávania na nasledovných úrovniach:

 • – skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,
 • – zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,
 • – podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,
 • – možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,
 • – zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,
 • – zvýšenie zaškolenosti žiakov.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti pedagogického asistenta bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod. Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

 


 

Adresa školy: Košické Oľšany 215, 044 42 Rozhanovce

Email školy: zskolsany@centrum.sk    

Telefón: 055/67288160 

 

Vedenie školy: Mgr. Tatiana Krjaková  

                                       

Pedagógovia:    Mgr. Tatiana Krjaková – 3.-4.ročník

                        Mgr. Iveta Tomková – 0. ročník

                        Mgr. Katarína Tindirová – 1. ročník

                        Mgr. Alena Špišáková – 2.-3. ročník

                        PaedDr. Lucia Babjaková – učiteľka náboženskej výchovy

 

Pedagogický asistent: PhDr. Marek Krupský PhD.

 


Dôležitý oznam pre rodičov Základnej školy Košické Oľšany 215

 

Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach,

b u d e

na základe vyhlásenia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 prerušené vyučovanie v období od 16. marca 2020 do odvolania 2020.

Systém hodnotenia žiakov ZŠ Košické Oľšany v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Systém hodnotenia žiakov Základnej školy Košické Oľšany 215 v

Žiaci a rodičia budú vopred oboznámení s každodenným domácim programom, ktorý pre nich vypracujú ich vyučujúci po etapách.

 1. Etapa (týždenný program) – domácej prípravy žiakov počas epidemiologickej situácie

 

Z dôvodu karanténnych opatrení budú žiaci 0. až  4. triedy precvičovať, prehlbovať a upevňovať už nadobudnuté vedomosti.

Prvý blok domácej prípravy žiakov

Rozdelenie úloh na týždeň – 1. blok : od 16. marca do 20. marca 2020

domáca príprava – web I. blok

V prípade nejasností a otázok môžete kontaktovať riaditeľku školy e-mailom: zskolsany@gmail.com

 

Druhý týždeň – 2. blok domácej prípravy

Rozdelenie úloh na týždeň – II. blok: od 23. marca do 27. marca 2020

domáca príprava – web II. blok

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania;

Tretí týždeň – 3. blok domácej prípravy

Rozdelenie úloh na týždeň – III. blok: od 30. marca do 3. apríla 2020

Rozdelenie úloh na týždeň: od 30 . marca do 3. apríla  2020

III. blok domácich úloh

Ak máte nejaké požiadavky, tak môžete volať v úradných hodinách našej školy na Riaditeľstvo ZŠ:

                                                                                   pondelok od 9.00 – 12.00 hod.

                                                                                      stredu      od 9.00 – 12.00 hod.

Tel. kontakt: 055/728 81 60

Štvrtý týždeň4. blok domácej prípravy – posielam aj vytlačené opakovanie – treba to urobiť do stredy budúceho týždňa t.j. 15. apríla 2020. V stredu (15.04.2020)  budeme zbierať vytlačený materiál. Prajeme krásne sviatky

4.blok: Rozdelenie úloh na týždeň: od 06 . apríla do 14. apríla 2020

IV. blok dom.úlohy

5. blok : Rozdelenie úloh na týždeň: od 13. apríla – 19. apríla 2020

  5. blok domácich úloh

Milé detičky, pani učiteľky skontrolovali Vašu úspešnosť v plnení domácej prípravy

Chválime 🙂

Nultý ročník : Džobák Nicolasko – veľká pochvala

                             Džobáková Danielka – veľká pochvala

Pribudli:        Mačo Václav – veľká pochvala

                              Tipanová Ladislava – veľká pochvala

Prvý ročník : Dubravská Paulínka – veľká pochvala

                        Balog Nicolasko – veľká pochvala

                        Anetka Kremnická – veľká pochvala

                        Deniska Džobáková – veľká pochvala

 Pribudli : Miško Mačo – veľká pochvala

Dominik Dávid – veľká pochvala

Druhý ročník : Kristiánko De Sousa – veľká pochvala

                            Ivanko Džobák – veľká pochvala

                           Dominik Tipan – veľká pochvala

                          Rebeka Balogová – veľká pochvala

Pribudla : Ivanka Dávidová – pochvala

Tretí ročník : Dianka De Sousa – veľká pochvala

Pribudla :      Rebeka Mačová – pochvala

Štvrtý ročník : 

                           Samko Balog – veľká pochvala

                           Ondrík Balog – veľká pochvala

                          Adamko Balog – veľká pochvala

                          Emko Turták – veľká pochvala

Pribudla :          Damiánka Balogová – veľká pochvala

                          

Veríme, že nabudúce pribudne ešte viac pochvál a bude tu každý z našej školy.

6. blok : Rozdelenie úloh na týždeň od 20. apríla do 26 apríla 2020

6. blok domácich úloh

7. blok : Rozdelenie úloha na týždeň od 27. apríla do 3. mája 2020

7. blok domácich úloh

8. blok : Rozdelenie úloh na týždeň od 4. mája do 10. mája 2020

8. blok domácich úloh

9. blok domácich úloh

Rozdelenie úloh na týždeň: od 11. mája do 17. mája  2020 .

9. blok domácich úloh

10 blok domácich úloh

  Detičky, nakreslite pekný ľubovoľný obrázok a môžete mi ho vrátiť do školy, poteším sa 🙂 Nezabudnite si zacvičiť !

11. blok domácich úloh od 25. mája – 31. mája 2020

NULŤÁCI

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
0. RGM 

Čítanie slabík Sa, Se, So, Su, Si
Písanie všetkých samohlások
0.    ZMV        Písanie číslice 9 a 10
0.    RVK     Nakresli predmety z domácnosti podľa veľkosti ( napr.        hrnček, varecha, tanier, hrniec, metla,..)

   Detičky, pekný ľubovoľný obrázok  a môžete mi ho vrátiť do školy, poteším sa 🙂 Nezabudnite si zacvičiť !

PRVÁCI

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
1. Slovenský jazyk a literatúra Hláska a písmeno DZ, dz, Dž, dž, Ch, ch

Šlabikár – Čítanie strana 5O, 51,52, 53

V šlabikári str.51 cvičenie 1 spoj správne vety, cvičenie 2 Prečítaj a nájdi všetky slová kde je Dz , dz, slová daj do krúžku, na ďalších stranách 52, 53 cvičenia, ktoré treba doplniť, dokresliť, spojiť, dopísať, tak to urob!

Písanie – odpis zo šlabikára (zo žltého pásu do zošita) strana 50,52. Nacvič si písanie písmen Dz, dz, Dž, dž, Ch, ch, a slabiky Dza, Dze,

Dzi, Dzo, Dzu, dza, dze dzi dzu, Dža, Dže, Dži, Džo, Džu,dža,

dže, dži, džo, džu, Cha, Che, Chy, Cho, Chu, cha, che, chi, chy,

cho, chu. Doplň aj písmenká a vety v ružovom zošite číslo 6.

Pracovný zošit k šlabikáru strana 41,42 /veľký, modrý/

/ Nezabudni sa ohodnotiť – vymaľuj smailíka. Máš na to celý týždeň, prácu si rozlož na dni, nepíš hneď všetko/.

1. Matematika Sčítanie a odčítanie do 2O, riešenie jednoduchých  slovných úloh

Pracovný zošit strana 44,45, 46.

Do zošita vyrieš aspoň 3 príklady z doplnkového materiálu podľa vlastného výberu určeného pre 1. ročník.

1. Prvouka Človek a príroda, Časti tela rastlín

Otvor pracovný zošit z prvouky na strane 40 a pokús sa pracovný list vypracovať/ pomôž si tým, že prečítaš zelený pás na danej strane dole /.

Do zošita z prvouky nakresli veľkú kytičku kvetov a podaruj ju mamke.

Nezabudni, že je jar a teraz veľa kvetov kvitne. Kytica nech je z jarných kvetov. Všetko na čom doma pracuješ odlož. Keď sa neskôr stretneme, tak mi to ukážeš! Teším sa na vás!

Druháci

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
2. Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk: Zopakuj si oznamovacie vety. Čítanie: str. 96/ dokončiť, str. 97- 99/ Ako si mačky kúpili televízor
2. Matematika PZ str. 37/ 1, 2,
2. Prvouka Zopakuj si od str. 64 – 66

   Detičky, pekný ľubovoľný obrázok  a môžete mi ho vrátiť do školy, poteším sa 🙂 Nezabudnite si zacvičiť!

TRETIACI

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy

 

3. Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk:  str. 91/ prepíš poučku, str. 91/ 18, 19

Čítanie: str. 108/ dokončiť, str. 109 – 110/ Medveď a komár

 

3. Matematika PZ str. 33/ 1,2

 

3. Prírodoveda Zopakuj si bezstavovce.

 

3.   Anglický jazyk The space rocket:

– Nová slovná zásoba – Uč. Str. 102/ look/ pozerať, come/ prísť, go/ ísť, jump/ skákať, fly/ lietať, sit/ sedieť, moon/ mesiac

Uč. 103/ 2 – čítanie a preklad textu, str. 104/ 1 – I can jump.

Vlastiveda Zopakuj si Pohoria na Sovensku.

Detičky, pekný ľubovoľný obrázok a môžete mi ho vrátiť do školy, poteším sa 🙂 Nezabudnite si zacvičiť!

ŠTVRTÁCI

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
4. Slovenský jazyk a literatúra
Ohybné slovné druhy: Časovanie slovies

–          Uč. str. 108/prečítaj si  poučku gramatické kategórie( osoba, číslo ) prepíš si ju do zošita, pozorne si prečítaj tabuľky na str. 108 -109

–          109/4 – precvič, daj do správneho tvaru sloveso,

–          109 / 6 – pomôckou nech ti  je tabuľka( napíš osobu – 1.2. alebo 3. a číslo j.č., mn.č. ),

–          110/9, B – dole

–          PZ str. 53/ 2

Čítanka str. 96/ Múroobrazy, 97/ Čitateľ komiksov (prepíš do zošita 2 strofy a zakrúžkuj slovesá) str. 97/ Malý princ – čítať

 

 

 

4. Matematika
Násobenie a delenie prirodzených čísel: Násobenie a delenie č. 7

– Uč. str.  54/62, 68, 71, str. 55/76,81

– PZ str. 48/ 3, str. 49/ 4, str. 50/ 1,2

 

 

 

4. Prírodoveda
Prírodné spoločenstvá: Živočíchy vodného spoločenstva

– Uč.  str. 97/ prečítaj si  zápisník detektívov, Uč. Str.  97/ Kapor obyčajný, Kačica divá, Komár – stručné poznámky a obrázok  do zošita

 

 

 

4. Vlastiveda
Bardejov + Prešov

–          Uč. str. 62/čítať text + stručné poznámky do zošita v 5 bodoch, str. 63/ 4 vypíš slová, začni od stredu 

Uč. str. 65/čítať text + stručné poznámky do zošita v 5 bodoch, str. 66/6 erby

 

 

 

4. Anglický jazyk
 

The boat:

Nová slovná zásoba: Uč. str. 110 –chop/ sekať, mend/ opraviť, pull/ ťahať, push/ tlačiť –  napíš do zošita + obrázok

Welcome home!

Uč. str. 118/ hungry/ hladný, thirsty /smädný – napíš do zošita + obrázok , str. 119/ čítať dialóg

 

Súťaž

Pravidlá výzvy

1. Dbaj na bezpečnosť a používaj ochranné prostriedky.
2. Ak chceš ísť do prírody a si ešte malý, choď s rodičom.
3. Zbieraj len odpad, ktorý ti neublíži.
4. Separuj čo sa dá.
5. Po nazbieraní aspoň jedného bežného vreca, alebo tašky si sprav selfie.
6. Svoju fotku pošli do správy na facebook.com/envirovychova, alebo daj na instagram a označ #vyzvajar2020.

Naše milé detičky, táto situácia je veľmi ťažká a preto, aby ste sa nenudili, tak sme pre Vás niečo pripravili. Stále na Vás myslíme a preto je tu pár úloh, niektoré sú ťažšie – iné ľahšie… Každý si tu niečo nájde pre seba 🙂 Ak nemáte zošity, farbičky, nevadí…  Píšte na papiere, do zošitov, nejaké Vám ešte pošleme 🙂 My to oceníme a budeme Vám stále niečo pripravovať, aby ste sa zabavili…Neskôr aktivity vyhodnotíme spolu a ten, kto bude mať toho najviac a samozrejme aj správne, tak bude odmenený 🙂 .

Vaša pani riaditeľka, všetky pani učiteľky a pán asistent.

Doplnkový Didaktický materiál – žiaci si ho môžu prepísať do zošitov : 🙂

 Nultý ročník

doplnkový didaktický materiál

zmv – do 5

MAT, 0. roč. Priraďovanie

MAT- 0. roč. Kreatívne počítanie

Prváci 😀

Slovenský jazyk 

Dokument

Hláska písmeno G

Nové!

SJL, 1. roč. Prepisovanie viet

SJL, 1. roč. Cvičenia

Cvičenie zo SJL, 1. roč. (1)

Č Í T A C I E   K A R T I Č K Y

1_roc Čítacie kartičky (1)

1_roč Precvič si písmeno ch (1) – skús si to prepísať do zošita 😀

SJL, 1. roč. – Cvičenia (1)

MATEMATIKA

didaktický materiál 1. časťMAT,

Čo už viem – M

MAT, 1.-2. roč.Počítanie do 20

MAT, Príklady – Jaro Mačo, Sára Mačová

NOVÉ OPAKOVANIE : Matematika opakovanie do 20

Precvičte si do zošita 😀 1_roc Päťminútovky do 20 (1)

P R V O U K A

1_roc opakovanie z prvouky (1)

1_ročPrvouka_Meriame čas (1)

2. ročník

2. ročník – pomocný didaktický materiál

SJL – opakovanie

Zahrajme sa s matematikou

Opakovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások (1)

NOVÉ OPAKOVANIE: SJL – 2. ročník (1)

Pravopisná doplňovačka (1)

12.apríl – Opakujeme dvojhlásky : 2_roč. Opakujeme dvojhlásky- druháci

Vyfarbi slová ktorých sa nachádza písmeno ia, ie, iu, ô a tie slová ktoré ostanú nevyfarbene vypíš na riadky :

 

 

sniežik

 

jazero

 

morčaciu

 

zima

 

džbán

 

žiarovka

 

diaľka

 

koreň

 

vyšiel

 

kôrka

 

sused

 

filmár

 

dvere

 

potôčik

 

február

 

záclona

 

ceruzka

 

motyka

 

hrianka

 

nižšiu

 

drevo

 

zástavka

 

televízor

 

škola

 

zemiaky

 

sliepočka

 

utierka

 

vôkol

 

autobus

 

tulipán

MATEMATICKÝ DIKTÁT

1.Ktoré číslo nasleduje za číslom 14?

 1. 11 a 13 sú susedmi čísla ____
 2. O koľko je 17 väčšie ako 9? _____
 3. O koľko je 8 menšie ako 14? _____
 4. Vzhľadom na číslo 12. Aké je predchádzajúce číslo ._____
 5. Zvýšte 7 o 8 ._____
 6. Súčet 12. Prvý sčítanec je 6. Nájdite druhý sčítanec. ______
 7. Nájdite rozdiel medzi číslami 12 a 3 ._____
 8. Máme číslo 5 , zvýšte ho 10 x? ______
 9. Menšiteľ 6, rozdiel 8. Nájdite menšenec ._____
 10. Aké číslo je o 7 menšie ako 19? _____
 11. Nájdite súčet čísel 7 a 5 .______
 12. Napíšte číslo, v ktorom je 1 desiatka a 7 jednotiek .______
 13. Od 2 dm odpočítajte 5 cm, _____

15.Aké číslo musíme znížiť o 7, aby sme získali 4? ______

16.Koľko je prvý sčítanec, ak je súčet 13 a druhý je 6? _____

17.O koľko je 15 viac ako 7? _____

18.Aké číslo sme znížili o 8, ak máme 6? _____

19.Aké číslo sme zvýšili o 7, ak máme 16? _____

20.Koľko  centimetrov je v 2 decimetroch? _____

P R V O U K A

2_roč Prvouka – písomná práca.

3. ročník

Tretiaci – pomocný didaktický materiál 1.časť

Podstatné mená.doc vlastné

PRÍDAVNÉ  MENÁ

Zopakujme si a naučme sa:

Na prídavné mená sa pýtame AKÝ? Polož si otázku AKÝ je TEN muž, otec, kocúr, baran?

TEN                                                     AKÝ?

muž                                                    vysoký, nízky, kučeravý, pracovitý …    

otec                                                     múdry, usilovný, pekný, milý …                   

kocúr                                                 čierny, strakatý, maličký, veľký…

baran                                                 špinavý, tučný, chudý, rýchly…   

Na prídavné mená sa pýtame AKÁ? Polož si otázku AKÁ  je žena, mama, mačka, ovca?

TÁ                                                AKÁ?

žena                                            štíhla, blondína, kučeravá, pracovitá…

mama                                         láskavá, starostlivá, štedrá, milá …

mačka                                         hladná, strakatá, prítulná, čistotná …

ovca                                             biela, chudá, maličká, tučná …

Na prídavné mená sa pýtame AKÉ? Polož si otázku AKÉ  je TO dievča, dieťa, mačiatko, jahniatko?

TO                                                AKÉ?

dievča                                         modrooké, malé, vysoké, šťastné…

dieťa                                            uplakané, usmiate, hravé, maličké…

mačiatko                                    strakaté, prítulné, čistotné, čierne…

jahniatko                                   krásne, biele, milé, prítulné…

Prídavné mená stoja pred podstatnými menami a vyjadrujú vlastnosť, pýtame sa na ne AKÝ, AKÁ, AKÉ…

Nájdeš zvieracie rodinky ? kocúr …………………………..

Skús vymyslieť vlastnosti a dopíš (pomôž si otázkami AKÝ, AKÁ, AKÉ?)

Moja mamička je ………………………………………………….(aká?)

Môj otec je …………………………………………………………..(aký?)

Moje obľúbené zvieratko je ……………………………………(aké?)

Moja sestra je ……………………………………………………….(aká?) – keď nemáš sestričku, tak napíš, aká by mala byť?

Môj braček je ……………………………………………………….(aký?)  – keď nemáš bračeka, tak napíš, aký by mal byť?

Moja pani učiteľka je ……………………………………………..(aká?)

Moja škola je ………………………………………………………….(aká?)

SJL-vybrané slová opakovanie 3.roč.

3_ročTýždňové doplňovačky na precvičenie VS po Z.

NOVÉ OPAKOVANIE: Precvičujeme násobenie.

MATEMATICKÝ DIKTÁT

1.Ktoré číslo nasleduje za číslom 114?

 1. 111 a 113 sú susedmi čísla ____
 2. O koľko je 170 väčšie ako 90? _____
 3. O koľko je 80 menšie ako 140? _____
 4. Vzhľadom na číslo 1 200. Aké je predchádzajúce číslo ._____
 5. Zvýšte 7 000   o       80 ._____
 6. Súčet 120. Prvý sčítanec je 60. Nájdite druhý sčítanec. ______
 7. Nájdite rozdiel medzi číslami 1 299 a 399 ._____
 8. Máme číslo 50 , zvýšte ho 10 x? ______
 9. Menšiteľ 600, rozdiel 800. Nájdite menšenec ._____
 10. Aké číslo je o 70 menšie ako 190? _____
 11. Nájdite súčet čísel 7 000   a    500 .______
 12. Napíšte číslo, v ktorom je 1 tisícka a 7 jednotiek .______
 13. Od 20 dm odpočítajte 50 cm, _____

15.Aké číslo musíme znížiť o 700, aby sme získali 400? ______

16.Koľko je prvý sčítanec, ak je súčet 1 300 a druhý je 600? _____

17.O koľko je 1 500  viac ako 700? _____

18.Aké číslo sme znížili o 800, ak máme 600? _____

19.Aké číslo sme zvýšili o 700, ak máme 1 600? _____

20.Koľko  centimetrov je v 20 decimetroch? _____

Počítame so štvorcifernými číslami

Číslo      1 234  =  1 000   + 200 +      30 +        4

1 000    tisícky         

200        stovky     

30          desiatky     

4             jednotky

3_roč mat násobenie

3_roč Matematika

Štvrtáci

SJL – materiál

Štvrtáci pomocný didaktický materiál č.1

skloňovanie podst. mien (1)

Práca s textom – čítanka

Prídavné mená sú slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na otázkami:

   AKÝ ?                                      AKÁ ?                                                     AKÉ ?

 • starý                                 – pekná                                                   – veľké
 • mladý                              – červená                                                – vystrihnuté
 • chorý                               – čalúnená                                              – šikovné
 • drevený                          – malá                                                     – lenivé
 • fialový                             – polámaná                                             – pohodlné
 • horúci                              – detská                                                  – krásne
 • opravený                         – plyšová                                                – zakvitnuté
 • pokazený                        – špinavá                                                – umyté

 

Aký je peračník?……červený, čistý, nový, pokreslený,…….

Aká je ceruzka?…….zastrúhaná J, krátka, stratená, polámaná,…..

Aké je pero?…………farebné, vypísané, zlomené L, plnené, požičané, ……

 

Prídavné mená používame v rozličných tvaroch – skloňujeme  ich. ( tak ako podstatné mená)

Sú to ohybné slovné druhy.

Prídavné mená – učivo (1)

Prídavné mená sú vždy v zhode s podstatnými menami!

Prídavné mená – rod

Krátke opakovanie 4. roč. 2. časť

Prídavné mená môžu byť:

 1. a) v jednotnom čísle ( j. č.) – singulár – napr.: veselý chlapec, bodkovaná sukňa, rozbité okno
 2. b) v množnom čísle ( mn. č. )– plurál – napr. : veselí chlapci, bodkované sukne, rozbité okná

POZOR!  – Prídavné mená sú vždy rovnakom čísle ako podstatné mená ku ktorým patria.

Napr.: hudobný nástroj – mužský rod, jednotné číslo

hudobné nástroje – mužský rod, množné číslo

studená rieka – ženský rod, jednotné číslo

studené rieky – ženský rod, množné číslo

rozbité okno – stredný rod, jednotné číslo

rozbité okná – stredný rod, množné číslo

Skús si to precvičiť 😀 prídavné mená – číslo (1)

Z á m e n á

Čo to zámená?

Zámená sú slová, ktorými môžeme nahradiť (zameniť) podstatné mená iné slovné druhy.  Napríklad:

Peťko je futbalista. On je futbalista. – vysvetlenie:  Vlastné podstatné meno Peťko sme nahradili zámenom ON.

Mama nesie nákup. Ona nesie nákup. – vysvetlenie: Podstatné meno mama sme nahradili zámenom ONA.

Mačiatko  utekalo  za Jožkom. Ono utekalo za Jožkom. – vysvetlenie: Podstatné meno mačiatko sme nahradili zámenom ONO.

Žiaci chodia do  školy. Oni chodia do školy.-  vysvetlenie: Podstatné meno  v množnom čísle žiaci sme nahradili zámenom ONI.

Dievčatá sa stretnú pred poštou. Ony sa stretnú pred poštou. – vysvetlenie: Podstatné meno  v množnom čísle dievčatá sme nahradili zámenom ONY.

Zámená – učivo (1)

ČÍTANIE- zabav sa trochu : Opis liter. postavy

POZOR! Krátke opakovanieprecvič sa 🙂

Krátke opakovanie pre 4. ročník – 3. časť

MATEMATIKA

Poradie počtových operácií – Počítanie so zátvorkami – didaktický materiál zameraný na poradie počtových operácií s rôznymi úlohami  

 ( ) – toto sú zátvorky. Časť príkladu v zátvorkách sa počíta ako prvá (majú prednosť pred + , – , . , : ). Násobenie a delenie má prednosť pred +,-.

VZOR:

(356 + 8) – 40 = 364 – 40 = 324

 • najskôr vypočítame príklad v zátvorke, teda 356 + 8 = 364
 • potom odčítam zvyšné číslo od výsledku príkladu v zátvorke 364 – 40 = 324

Pravidlá počítania so zátvorkami:

 1. zátvorky ( ) majú prednosť pred násobením, delením, sčítaním aj odčítaním

Napr.: 3 . ( 16 : 4) =  3 . 4 = 12 – vysvetlenie: 3 odpíšem, vypočítam vždy ako prvú zátvorku, teda 16 :4  je 4, vypočítam príklad na násobenie – 4  . 3 = 12

 1. násobenie a delenie prednosť pred sčítaním a odčítaním

Napr.: (100 + 6  . 5) – 40 = 100 + 30 = 130 – 40 = 90 – vysvetlenie: najskôr vypočítame príklad na násobenie v zátvorke 6 . 5=30,  potom počítame zvyšok zátvorky 100 + 30 = 130 – nakoniec odčítame č.40 od výsledku zátvorky 130-40 = 90

Obchod – FIG – úlohy (1)

Počítanie pod seba (1)

MAT – zátvorky 4. roč.

Slovné úlohy zamerané na FIG

Násobenie a delenie č. 6  

G E O M E T R I A

Kružnica a Kruh –  rysovanie kružnice a kruhu:

Označujeme ju malým písmenom – k. Kružnica je uzavretá čiara. Má svoj stred, ktorý označujeme  – S. Vzdialenosť od stredu S po okraj  kružnice sa nazýva polomer kružnice. Označujeme ho písmenom – r.

Ak si otvoríte materiál – dvakrát klikni, máš presne vysvetlené všetko o kružnici :

kružnica a kruh

PRÍRODOVEDA

Spoločenstvo lúk

Deň Zeme – PL

Nové : Živočíchy žijúce na lúke

Skús si precvičiť opakovanie – ako Ti to pôjde 🙂

Prírodoveda 4r. opakovanie 1 (1)

Spoločenstvo polí PDA

VLASTIVEDA 

Vlastiveda – vrchy (1)

VLA Banska Bystrica a Poľana

VLA Opakovanie

ANGLICKÝ JAZYK

Slovná zásoba 3 – 4. ročník –  A trip in a ballon – Stravovanie:

  Tretiaci a štvrtáci

Tretiaci: Moja rodina ANJ 3.

ANJ rodina – 3r. precvičovanie

RememberNumbers 0 – 10

0 – zero                                         5 – five                             10  – ten

1 – one                                          6 – six

2 – two                                          7 – seven

3 – three                                       8 – eight

4 – four                                         9 – nine

Numbers 11 – 20 – Naučiť sa naspamäť 😀

11 – eleven                                                     16 – sixteen

12 – twelve                                                     17 – seventeen

13 – thirteen                                                  18 – eighteen

14 – fourteen                                                 19 – nineteen

15 – fifteen                                                     20 – twenty

ANJ numbers 11 – 20, 3.roč.

Štvrtáci : 

ANJ zvieratá 4. ročník

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Ján Pavol II. – prezentácia (3)

sv. Ján Pavol II. – prac. list (1)

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

 

 

 

 

Škola sa otvára o 7.30 hod.

 

Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

 

 1. hodina 8.00 – 8.45 hod.
 2. hodina 8.55 – 9.40 hod.
 3. hodina 10.00 -10.45 hod.
 4. hodina 10.55 -11.40 hod.
 5. hodina 11.50 -12.35 hod.
 6. hodina 12.45 -13.30 hod.

 


 

 

Vzdelávacie poukazy – informácie pre žiakov a rodičov

 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 25. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

 


Z histórie školy

– prvá písomná zmienka o škole poukazuje na rok 1810, keď tu pôsobil učiteľ-organista Ján Červenyák (predpokladá sa, že škola existovala už pred 19. stor.)
– škola bola jednotriedkou až do roku 1892
– v tom istom roku bola na terajšom mieste postavená nová dvojtriedna škola (prízemná budova, pôdorysu v tvare L, v ktorej sa nachádzali učiteľské byty)
– miestni učitelia a kňazi zabezpečovali pre žiakov výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť
– žiaci okrem prednesu básní a spevu nacvičovali aj divadelné hry
– dobová tlač z roku v roku 1905 informovala o úspešnom programe slovenských školákov v Olčvári v maďarskej reči pri príležitosti menín tamojšieho kňaza Júliusa Sidelszkého
– každoročne sa v areáli školy či v prírode konal „majáles“
– v roku 1944 budovu školy obsadili nemeckí vojaci, tvoriaci zálohu frontu v Dargovskom priesmyku
– vyučovanie na škole bolo obnovené 1. marca 1945
– do roku 1946 mala škola názov: Rímskokatolícka ľudová škola
– v školskom roku 2017/18 navštevovalo tunajšiu školu 42 žiakov
– od septembra 2018 bol otvorený nultý ročník základnej školy

Riaditelia školy po roku 1945
1945 – 1950 František Slavoš
1950 – 1983 Mikuláš Poklemba
1984 – 1989 Boganovská
1989 – 1992 Alena Ledecká
1992 – 2017 Agnesa Prasličková
2017 – doposiaľ Tatiana Krjaková


Súčasnosť

školský rok 2019/2020 – 45 žiakov
Pri počte 45 žiakov je zriadených 5 ročníkov v štyroch triedach, v tomto školskom roku je zriadený nultý ročník. Druhá a tretia trieda je spojená.
Na škole sú zriadené 4 záujmové útvary, ktoré sú pod vedením triednych učiteľov. Každý záujmový útvar je prispôsobený veku a záujmom žiakov na škole. Pre najmladších sú zriadené útvary : Divadelníček (literárno – dramatické zameranie) a Šikovníček (výtvarné zameranie), pre  starších žiakov : Bádateľ (prírodovedno – vlastivedné zameranie) a Hudobníček (pohybovo – hudobné zameranie).
Škola má k dispozícii modernú počítačovú učebňu.

Prioritou školy je rozvíjať čitateľskú, matematickú a informačnú gramotnosť pre praktickú stránku života.


 

AKTIVITY

 • „Cechovanie“ žiakov prvého a nultého ročníka – september 2018
 • Besedy zamerané na šikanovanie, hygienu a pod.
 • Spolupráca s Kultúrnym centrom Abov
 • Spolupráca a podujatia prepojené s dianím a životom v obci
 • Spolupráca so Senior klubom Košické Oľšany
 • Exkurzia do Kositu
 • 27. máj 2019 – Ochrana človeka a prírody – didaktické hry žiakov primárneho vzdelávania (pondelok, utorok – teoretická a praktická časť)
 • Deň otvorených dverí – pondelok 18. marec 2020
 • Zápis žiakov do 1. ročníka 1. apríla – 30. apríla 2020
 • Organizácia šk. roka 2020/2021 sa prerokuje so zriaďovateľom po zápise do 1. ročníka najneskôr však do 31. mája 2020

 

Dátum Názov školskej, mimoškolskej akcie, kultúrneho podujatia, vychádzky
september Cechovanie prváčikov a nulťákov
4. 9. 2019 Cesta do školy – vychádzka pre žiakov 1. -4. ročníka zameraná na dopravnú výchovu, bezpečnosť na ceste, dopravné značenie – dopravná výchova
5.9. 2019 „Ako si správne čistiť zúbky“ – školská akcia zameraná na hygienu a starostlivosť o chrup
10.9. 2019 „Ako sa bezpečne správať v prítomnosti psa“ – prednáška spojená s besedou – školská akcia, žiaci 0. – 4. ročníka (p. Havajová)
21. 9. 2019 Svetový deň vďačnosti“  vedieť ukázať svoju vďačnosť a uznanie, oceniť významné veci a činnosti jednotlivcov alebo skupiny.

-šk. akcia, prednáška, beseda

26. 9. 2019 „ Svetový deň mlieka v školách– šk. akcia, interaktívne CD – výroba mlieka, tvorenie plagátu a výstava mliečnych výrobkov

dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

1. 10. 2019  „Medzinárodný deň starších ľudí – príprava programu pre starých rodičov – akcia konaná spolu s obcou dňa 28. 10. 2018, v školských priestoroch pre rodičov v piatok dňa 26.10. 2018
10.10. 2019 KC ABOV – výroba jesenných prác
15.10.2019 „  Svetový deň umývania rúk– školská  akcia zameraná na zlepšenie hygieny rúk, správne a hlavne pravidelné umývania rúk mydlom. Spolupráca s OÚ a KC Košické Oľšany
16. 10. 2019 „ Týždeň zdravého životného štýlu“ – svetový deň výživy – školské podujatia, besedy o zdravých potravinách,  jedlách, prezentácia  v triede, príprava zdravých nátierok v triedach, ochutnávky, súťaže a pod.
17. 10. 2019 Červený kríž – ukážka a beseda na tému „Záchrana ľudského života“.
19. 10. 2019 Jeseň v záhrade – školské podujatie – beseda o úrode, vytvorenie živého kútika s plodmi zo záhrady, jablká, hrušky tvorené rôznymi výtvarnými technikami( koláž, maľba, škrabacia technika… výstava detských prác)
Od 22.-26. 10. 2019 Týždeň boja proti stresu – žiaci nebudú stresovaní skúšaním a písaním písomiek
28.10. 2019 Úcta k starším – podujatie organizované obcou – vystúpenie našich žiakov v kultúrnom dome Košické Oľšany
12. 11. 2019 Kosit exkurzia žiakov 3. -4. ročníkov do Kosit – u
5. 12. 2019 Mikuláš na škole“ – školská akcia, pripravená s CVČ Domino, Košice

Mikuláš, anjel a čert – piesne , básne,

13. 12. 2019 Matematická pytagoriáda – školské kolo  – žiaci  3. a 4. ročníka
17. 12. 2019 Vianočné pozdravy školská akcia práce  žiakov 0 . až 4. ročníka
20. 12. 2019 Vianočná besiedka“ – „Anjelská zábava“ – spoločná pre žiakov, učiteľov a rodičov – pásmo vianočných básní, piesní , tanca
31.1. 2020 ROMATHAN – divadelné vystúpenie v Kultúrnom dome Košické Oľšany – polročné vysvedčenie

 

 

Opatrenia – dochádzka

Pravidelnosť školskej dochádzky žiakov a jej porušovanie bezodkladne riešiť so zákonnými zástupcami žiaka v súlade s § 5 ods. 11 a § 37  zákona č. 596/2003 Z. z.

Nad 15 neospravedlnených hodín v mesiaci podať hlásenie na ÚPSVaR a na obec,  v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt (Príloha č. 1).

Nad 60 hodín v príslušnom školskom roku posielať Oznámenie  priestupku na obec, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý, resp. prechodný pobyt. (Príloha č.2)

Nad 100 hodín neospravedlnených hodín posielať aj výpis hodín z triednej knihy.

 

Poradné orgány školy

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy

Poradné orgány sa vyjadrujú ku všetkým úlohám školy, k výsledkom, ktoré škola dosahuje v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania žiakov. Poradné orgány pomáhajú riaditeľke školy pri pedagogickom riadení, kontrole školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami, spolupodieľajú sa na zvyšovaní úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu.

Metodické združenie je poradný a iniciatívny orgán jednotlivých základných škôl, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetci pedagógovia jednotlivých základných škôl. Vedením metodického združenia je členmi poverená Mgr. Ivana Šoffová. Na našej škole je vedúcou poverená Mgr. Milada Kažimírová. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje zasadnutie MZ.

Metodické združenia pre Košice okolie zasadajú 4 – krát ročne. Konali sa v nasledujúcich termínoch :

– 31. 08. 2017 na ZŠ Boliarov

– 30. 10. 2017 na ZŠ Boliarov

– 29. 03. 2018 na ZŠ Boliarov

– 03. 07. 2018 na ZŠ Sady nad Torysou

Na týchto zasadnutiach sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka 2017/2018, ako napr.: hospitačná činnosť, výber vhodných učebníc, kontinuálne vzdelávanie, psychologické vyšetrenia, kontrola učebných plánov a osnov všetkých predmetov na I. stupni ZŠ, práca pedagogických asistentov, hodnotenia za jednotlivé štvrťroky a pod.

V novembri 2017 sme pre lepšiu a efektívnejšiu, nadchádzajúcu spoluprácu prestúpili zo Školského úradu Beniakovce do Školského úradu Bidovce.

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
MZ Mgr. Milada Kažimírová predmety I. stupňa ZŠ
 • 2. ods. 1 b

 

 

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 42

Počet tried: 3

Podrobnejšie informácie: Keďže sme neplnoorganizovaná škola, tak ročníky boli v počte 4, triedy : 3, 1.A trieda – samostatne, 2.A a 3.A trieda – spojené, 4.A – samostatne.

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
počet žiakov 12 10 9 11 0 0 0 0 0 42
z toho ŠVVP 7 2 2 2 13
z toho ŠKD
 • 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 6/ 2

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 12 / 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / 3

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 • 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení
prijatí
% úspešnosti
 • 2. ods. 1 e

 

 

 

Klasifikácia tried

Pedagogické rady, porady a triedne aktívy sa konali v termínoch:

 1. pedagogická rada sa konala dňa : 25.08.2017 /schvaľovanie: klasifikácie žiakov – známkami na každom predmete, plán práce školy, školský vzdelávací program, organizačný poriadok, vnútorný poriadok školy, školský poriadok, pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa, rokovací poriadok pedagogickej rady školy a pod./
 2. I. štvrťročná klasifikačná pedagogická rada – 22.11.2017 /výchovno – vzdelávacie výsledky za I. štvrťrok šk.r. 2017/2018, upozornenia a opatrenia slaboprospievajúcich žiakov, vyhodnotenie dochádzky za I. štvrťrok , príprava nadchádzajúcich akcií./ 1.A – 7 slaboprospievajúcich žiakov, 2.A – 3 slaboprospievajúci žiaci , 3.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 4.A – 4 slaboprospievajúci žiaci. Triedny aktív sa konal 27.11.2017 – riešili sa opatrenia pre slaboprospievajúcich žiakov.
 3. pedagogická rada – vyhodnotenie práce učiteľov a žiakov – 22.12.2017
 4. II. štvrťročná klasifikačná pedagogická rada – 23.01.2018 /hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok šk. r. , dochádzky – v 2.A Barbore Gašparovej a 4.A Viktórovi Mačovi bola udelená znížená známka zo správania na stupeň 2 – za porušovanie školského poriadku, plánovanie nadchádzajúcich akcií, šikanovanie…/

1.A – 6 žiakov neprospievajúcich, 5 žiakov bolo psychologicky vyšetrených,

2.A – 3 žiaci neprospievajúci

3.A – 0

4.A – 4 žiaci neprospievajúci

Na triednom aktíve 22.01.2018 sme s rodičmi prerokovali problémy ohľadom neprospievania ich detí a následne sme navrhli doučovací čas v popoludňajších hodinách.

 1. III. štvrťročná pedagogická rada – 25.04.2018 /vo všetkých triedach sa postupovalo podľa učebného plánu schváleného vedením školy, plnil sa Plán práce školy, úlohy z neho vyplývajúce, vyhodnotenie výchovno -vzdelávacích výsledkov žiakov 1.A – 6 slaboprospievajúcich žiakov, 2.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 3.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 4.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, opätovne sa riešila dochádzka žiakov, konkrétne z 2.A Barbora Gašparová, vykonali sa opatrenia v rodine. Triedny aktív sa konal 24.04.2018 – opatrenia pre rodičov.
 2. IV. štvrťročná pedagogická rada – 18.06.2018 /vyhodnotenie školského roku, triedne aktívy sa konali 18.06.2018.

Zhrnutie je nasledovné: Najviac opakujúcich žiakov je v 1. ročníku, tento výsledok je zapríčinený absentovaním prípravy a základov z MŠ, resp. 0. ročníkom, žiaci nemali zvládnutú prípravnú fázu pred nástupom do 1. triedy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v ďalšom školskom roku otvoriť nultý ročník. Podniknúť ešte väčšie kroky k riešeniu dochádzky žiakov do školy.

Trieda ANJ ETV HUV INF MAT NBV PVC PDA PVO SJL Spr TSV TEV VLA VYV
1.A a 1,9 3,7 a 3,5 3,7 1 1,7 1,8
2.A a 1,56 3,11 a 2,44 3,33 1 1,22 1,89
3.A 2,43 a 1,43 1,71 3,14 a 1,86 2,86 3,14 1 1,14 2,57 1,86
4.A 2,82 a 1,09 1,82 3,18 a 1,45 3,27 3,18 1 1,27 3,27 2

Prospech žiakov

V 1. ročníku neprospelo 5 žiakov z dôvodu absencie MŠ, resp. 0. ročníka, preto v nadchádzajúcom školskom roku otvárame nultý ročník, ktorý je pri týchto žiakoch veľmi potrebný. V ostatných triedach sú počty neprospievajúcich žiakov optimálne.

Správanie je u väčšiny našich žiakov dobré, venujeme tomu veľkú pozornosť počas celého školského roka. U niektorých žiakov sme vykonali výchovné opatrenia v spolupráci s rodičmi.

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 12 7 5 0
2.A 12 12 0 0
3.A 7 5 2 0
4.A 11 8 3 0

Dochádzka žiakov

V 2.A triede bola dochádzka žiakov slabšia, príčinou bolo veľa vymeškaných neospravedlnených hodín žiačkou Barborou Gašparovou, riešili sme so zriaďovateľom a rodičmi pravidelne.

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 12 760 76,00 723 72,30 37 3,70
2.A 12 1330 147,78 1041 115,67 289 32,11
3.A 7 483 69,00 461 65,86 22 3,14
4.A 11 1843 167,55 1801 163,73 42 3,82

 

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL
Monitor MAT
 • 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Etická výchova 1. a 2. 2 2
Náboženská výchova 3. a 4. 2 2

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 1 12 1
Bežných tried 3 30
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 4 42 1
 • 2. ods. 1 g

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 4 23
DPP
Znížený úväzok 1 25
ZPS
Na dohodu 1 2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 3 3
vychovávateľov
asistentov učiteľa 1 1
 
spolu 4 4
 • 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška 1
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V priebehu školského roku 2017/2018 sme na našej škole organizovali mnoho podujatí, ktoré žiakov a ich rodičov oslovili . Vychádzali sme z nevyhnutných potrieb prepojenia školy, obce a rodiny.

Všetky tieto aktivity vyplývali z plánov koordinátorov.

 1. Plán koordinátora výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov v školskom roku 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Tatiana Krjaková. Medzi základné témy patrili: – Zásady zdravého života

– Vývoj ľudského jedinca

– Rovnoprávnosť pohlaví

– Ochrana človeka a prírody

– Environmentálna výchova

– Negatívne dôsledky drog na zdravie a správanie sa

– Výchova k humánnosti a ľudskosti

Ciele programu

– Poskytnúť žiakom základné informácie primerané ich veku o vývine ľudského jedinca pred a po narodení.

– Dieťa – starostlivosť rodičov, výživa a opatera.

– Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, naučiť schopnosti prevziať zodpovednosť za vlastné správanie.

– Rozvíjať pozitívne sebavedomie, prehlbovať sebaúctu žiakov, uznávanie dieťaťa.

– Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy.

– Pestovať u žiakov túžbu založiť si rodinu v zrelom veku, mať vlastné deti a tie vychovávať s láskou.

– Predchádzanie intolerancie, slušnosť a poznanie pravidiel slušného správania, taktnosť.

– Prehlbovať morálny a duchovný stav žiackych osobností.

– Rozvíjať hodnotový rebríček.

– Prispieť ku kvalite vyjadrovania a komunikácie vôbec.

Spolupráca s rodičmi

Individuálne pohovory, spoločné aktívy rodičov s cieľom vytvárať priaznivú domácu klímu, odstraňovať stresové situácie, starostlivosť o hygienu tela, správne zdravotné návyky, čistota odevu, upevňovať pohybové aktivity relaxačnými cvičeniami, krúžkovou činnosťou.

 1. Plán koordinátora primárnej prevencie v šk. roku 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Katarína Tindirová

Východiskové dokumenty:

– POP MŠ SR pre školský rok 2017/2018

– Dohovor o právach dieťaťa

– Metodické usmernenie č. 7/2006 – R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

– Národný program prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012

– Národná protidrogová stratégia na roky 2011 – 2012

– Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2012

– Národný program prevencie obezity

– Stratégia prevencie kriminality

– Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ SR, vnútorné smernice a pokyny vedenia školy

– Štátny vzdelávací program

– Školský vzdelávací program

Hlavné úlohy:

– Zvýšiť u žiakov pohyb, cez rôzne pohybové akativity na ihrisku, či v prírode.

– Pozdvihnúť u detí zdravý životný štýl.

– Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické dni zamerané na podporu spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a konzumáciii ovocia a zeleniny.

– Propagovať zdravý životný štýl ako prevenciu proti obezite.

– Prostredníctvom Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 podporovať hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať medziľudské vzťahy.

– Cez rôzne besedy, súťaže, stretnutia zapájať žiakov do aktivít spojených s výchovou a ľudskými právami.

– Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole.

– Využívať Manuál mládeže k ľudským právam KOMPAS.

– V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sledovať správanie detí, ich zmeny a pri podozrení na porušovanie osobnostného vývinu zabezpečiť ochranu.

– Sledovať prejavy problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického či psychického týrania, delikvencie, používania návykových látok, sexuálneho zneužívania a spolupracovať s príslušným Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

– V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou na roky 2013 – 2020 integrovať prevenciu drogových závislostí do výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom besied či prezentácií.

– Realizovať aktivity, besedy či prezentácie na tému riziká dospievania ako súčasť Národného programu duševného zdravia na roky 2011 – 2013.

 1. Plán koordinátora environmentálnej výchovy na rok 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Milada Kažimírová

Obsah práce činnosti:

– Naučiť žiakov povedať nie negatívnym vplyvom okolia – k šikanovaniu, týraniu.

– Motivovať fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov.

– Tvoriť a udržiavať dobré medziľudské vzťahy v kolektíve detí.

– Viesť žiakov k snahe byť prosociálny a empatický, rozvíjať úctu človeka k človeku, pomôcť v núdzi.

– Prispievať k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním na dobré stránky jeho charakteru.

– Vypestovať u žiakov pocit dôvery smerom k pedagógom.

V preventívno – výchovnej oblasti sústreďovať pozornosť na:

– Rozvíjanie záujmovej činnosti, zručnosti žiakov.

– Pravidelné sledovanie výchovno – vzdelávacích výsledkov, dochádzky, eliminovať negatívne prvky v zárodku.

Cieľom environmentálnej výchovy je vychovávať a vzdelávať žiakov hlavne v týchto oblastiach: zdravý životný štýl, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie – šetrenie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie, odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.

V septembri boli realizované tieto akcie : „Bezpečná cesta do školy“ – akcia spojená s dopravnou výchovou, „Svetový deň vďačnosti“ – cielene vštepovať žiakom ako ukázať svoju vďačnosť, uznanie, oceniť významné veci, činnosti jednotlivcov alebo skupiny (beseda, prednáška a prezentácia), „Svetový deň mlieka“ – interaktívne CD, tvorba plagátov, súťaže.

V októbri „Vystúpenie dravcov – HORUS“ – akcia v priestoroch školy, prehliadka dravých vtákov s výkladom, umenie sokoliarstva, „Zdravý životný štýl“ – školské podujatie zamerané na správnu voľbu pri výbere zdravých potravín, príprava zdravých nátierok v jednotlivých skupinách, „Svetový deň umývania rúk“ – zlepšenie hygieny na škole, „Jeseň v záhrade“ – beseda zameraná na túto tému, vychádzka do záhrady.

V novembri „Betlehemskí pastieri I.“ – vzdelávací a tvorivý ateliér, ktorý sa konal na OÚ za organizácie kultúrneho centra ABOV, „Úcta k starším“ – kultúrne podujatie žiakov našej školy pre starých rodičov, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Košické Oľšany (program žiakov pozostával z pásma piesní, recitácie, tanca a výroby darčeka), „Európsky týždeň boja proti drogám“ – kvíz

V decembri „Príde medzi nás Mikuláš?“ – v spolupráci s CVČ Košice a za podpory starostu našej obce – školská akcia, „Matematická pytagoriáda“ – školské kolo, „Vianočné pozdravy“ – výtvarná súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva, „Betlehemskí pastieri II.“ – druhá časť vzdelávacieho, tvorivého pásma pre žiakov 4. ročníka, mimoškolská akcia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome našej obce, „Svetlo života“ – detská misia – akcia v školských priestoroch, „Vianočná besiedka“ – pásmo pre rodičov a priateľov školy.

V januári a februári – „Deň komplimentov“, „Karneval“, „Deň sv. Valentína“ – školská akcia, „Beseda s preventistom OR PZ Košice – okolie – beseda na tému používanie drog, šikanovanie a bezpečnosť na ulici.

V marci – „Medzinárodný deň žien“ – kreatívne dielne – výroba darčeka, „Blíži sa Veľká noc“ – tvorivo – vzdelávací ateliér v spolupráci s kultúrnym centrom ABOV (výroba prútených košíkov, veľkonočných kraslíc a pod. „Najkrajší príbeh“ – Detská misia – akcia v škole.

V apríli – Medzinárodný deň detskej knihy, pod názvom : „Moja obľúbená kniha“, „Medzinárodný deň Rómov“ – ukážky rómskych piesni, tradícií,

V máji – didaktické hry zamerané na dopravnú, environmentálnu výchovu, „Deň matiek“ – školská akcia – pásmo pre mamičky spojené s posedením, „Kresba na asfalt“, „Týždeň hlasného čítania“ – školské podujatie, „Romathan“ – mimoškolské podujatie za podpory starostu našej obce, konané v Kultúrnom dome.

V júni – „Deň detí“ – oslava spojená s opekačkou, „Peace run“ – Beh mieru 2018 – mimoškolská akcia spojená s obcou Košické Oľšany, športová medzinárodná akcia s misiou – mier, „Deň otcov“ , „ABOV – tvorivo, vzdelávací ateliér – výroba kreatívnych kvetináčov, obrazov. V závere školského roka sme ešte zorganizovali „Športový deň“ a „Prírodovedno – vlastivednú vychádzku do okolia.

Každým takýmto podujatím sa zlepšovala úroveň, kvalita a sebavedomie našich žiakov.

 • 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2017/2018 bol školou spustený projekt:

„Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany“ , prioritná os – vzdelávanie, operačný program – OP Ľudské zdroje (dlhodobý projekt).

 

 • 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu sú priestory našej školy vyhovujúce, počítačová učebňa je vybavená veľmi dobre, v rámci výučby sa učitelia snažia využívať moderné technológie ( interaktívna tabuľa, notebook a pod.) Týmto sa naši pedagógovia snažia „spestriť “ vyučovanie, dávame väčší priestor názornosti. Zapojíme sa do výziev, ktoré budú nasmerované k získaniu moderných didaktických pomôcok pre zlepšenie úrovne výučby a informatizácie na škole.

V ďalšom školskom roku otvárame 0. ročník – veľký prínos pre týchto žiakov, keďže nenavštevujú MŠ. Vykonali sa drobné úpravy ohľadom tried, kde budú umiestnení budúci žiaci nultého a prvého ročníka.

Tohto školského roka sme začali aj s úpravou a estetizáciou okolia našej školy. V nadchádzajúcom školskom roku by sme chceli upraviť priestor pred vstupom do školy ako aj najbližšom okolí. Podporovať žiakov k poriadku na škole ale i v obci.

 • 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

92 406 € –  na  bežné výdavky

2 427 € – pre sociálne znevýhodnené prostredie

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

/

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

1 292 €

 1. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

/

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

/

 • 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

„Moderná škola, poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendami, škola ukazujúca cestu k novým cieľom, škola, kde môže byť každý úspešný na ceste k poznaniu…“

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

– Využívať moderné vyučovacie metódy a formy vyučovania zamerané na sociálnu skladbu žiakov v rámci vnútornej diferenciácie a to so zameraním na nadaných žiakov ako aj žiakov z menej podnetného rodinného prostredia.

– Používanie stratégií aktívneho učenia sa žiakov smerujúcich k rozvíjaniu kompetencií.

– Rešpektovať metodické pokyny pre hodnotenie žiakov ZŠ a metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia, so ŠVVP zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých školská spôsobilosť je na podpriemernej úrovni. Úzko spolupracujeme s CPPPaP a rodičmi žiakov.

– Zvýšenú pozornosť venovať úrovni vyučovania SJL – rozvíjať čitateľskú gramotnosť, jazykový prejav (mimoškolské aktivity, školské podujatia, pásma pre rodičov – veľmi dobré výsledky)

– Vo výchovno – vzdelávacom procese využívať dostupnú didaktickú techniku a túto postupne dopĺňať, rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a získať inovované didaktické prostriedky (učebňa PC je inovovaná).

– Pravidelne analyzovať zistené nedostatky žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese a prijímať adekvátne opatrenia na ich odstránenie (napriek tomu, že rodičia nie sú priamymi prijímateľmi pedagogickej činnosti, majú v celom procese výchovy a vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve táto oblasť spolupráce je mimoriadne dôležitá a nemožno ju podceňovať ale ani preceňovať). Zdravý „stred“ sa hľadá ťažko , ale myslím si, že nám sa to podarilo. Cieľom naplnenia tohto bodu bolo :

– Zreálniť predstavy rodičov o priebehu výchovno – vyučovacieho procesu v škole, poskytovať rodičom aktuálne informácie o potrebách a problémoch žiakov.

– Vytvoriť v škole priaznivé multikultúrne prostredie, napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

– Pestovať u žiakov mravné vlastnosti osobného života : slušnosť, čestnosť, ľudskosť, toleranciu. Tento cieľ sa snažíme splniť a od ostatných občanov obce sme zistili, že úroveň správania našich žiakov je lepšia, sú aktívnejší, tolerantnejší. V tejto oblasti musíme pokračovať a výsledky budú viditeľnejšie v nadchádajúcich obdobiach.

V mimoškolskej práci sme pokračovali v práci zavedených krúžkov, ktoré žiaci navštevovali radi, začali sa viac „zviditeľňovať“ v svojich kvalitách na rôznych vystúpeniach. Prezentovali sa na školských i mimoškolských aktivitách prepojených s dianím a životom v obci.

– Úzka spolupráca s obcou, spätnou väzbou je prístup OÚ, ktorý je ústretový a kladný. Pravidelná informovanosť obecného zastupiteľstva o dosahovaných výsledkoch školy.

 • 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: V 4. ročníku žiaci dosiahli v tomto školskom roku lepšie výsledky pri pravidelnom testovaní, väčšina z nich postúpila na spádovú školu (druhý stupeň ZŠ). Dochádzka prvákov a tretiakov bola veľmi dobrá.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: Vo vyšších ročníkoch bola dochádzka do školy slabšia (ospravedlnené hodiny), najmä vo 4. ročníku.

Návrh opatrení: Rodičia boli neustále upozorňovaní na dochádzku svojich detí do školy.

Slabšia stránka pretrváva na hodinách SJL, najmä pri čítaní s porozumením.

Návrh opatrení: Celý kolektív nášho pedagogického zboru neustále pracuje na zlepšení kvality výučby na hodinách slovenského jazyka.

 • 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Vyhodnotenie záujmového útvaru Šikovníček

Vedúca krúžku: Mgr. Tatiana Krjaková

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci prvého ročníka. Snažili sme sa najmä rozvíjať motoriku, keďže žiaci nemali ukončenú prípravnú fázu pred nástupom do prvého ročníka (nenavštevovali MŠ) najmä vo výtvarnej výchove, estetické cítenie a využívali sme netradičné prvky. Všetky druhy činností sme plánovali vopred so zreteľom na detskú hravosť a spontánnosť.

Na začiatku boli najmladší žiaci oboznámení s jednotlivými predmetovými zložkami, detskou literatúrou a knihami – leporelami, básničkami, rečňovankami, vyčítankami, hádankami, opismi ilustrácií, hravou formou sme zakomponovali do tvorby povedačky, riekanky spojené s rytmizáciou, jazykové hry na vyvodenie písmen abecedy s porozumením textu.

Čítanie literatúry sme striedali s hudobno – pohybovými činnosťami, rôznymi novými formami výtvarných techník pri tvorbe na výtvarné súťaže /ktoré sme prevažne ponechali na kreatívnu tvorbu týchto jednotlivcov/, aktivitami, ktoré boli naviazané na jednotlivé sviatky v roku didaktickými a zábavnými hrami, pobytmi v prírode, slávnostnými posedeniami, sledovaním dokumentov, emocionálne zručnosti, zrelosť, schopnosť nadviazať kontakt so školou, učiteľom, primerane komunikovať, vytvárať vzťah ku knihám, literatúre – formou zážitku sa naučiť niečo nové (zážitkové učenie). Nepodcenili sme rozvoj zrakového, sluchového vnímania, pamäti.

Hudobníček

Vedúca krúžku: Mgr. Katarína Tindirová

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci štvrtého ročníka. Cieľom krúžku bolo priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru – tzv. folklór“ cez detské ľudové riekanky, vyčítanky, jednoduché tanečné variácie ľudových prvkov – jednokročka, dvojkročka, poskočný skok…, detské ľudové pesničky.

Chceli sme preniknúť do zmyslu hudby a prehĺbiť vzťah k hudbe, prevažne ľudovej, rozvíjať rytmické cítenie, hudobno – pohybové činnosti, ale aj aktívne počúvanie hudby, jej rôznych štýlov a foriem.

Žiaci sa zapájali do tanečných variácií, navzájom si pomáhali a spolupracovali. Počas roka vystupovali na rôznych podujatiach. Každým takýmto podujatím sa zlepšovala úroveň, kvalita a sebavedomie našich žiakov. Tento krúžok mali žiaci veľmi radi, taktiež ho radi navštevovali, tešili sa na každý nový tanec.

Bádateľ

Vedúca krúžku: Mgr. Milada Kažimírová

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci 2.A a 3.A triedy. Počas práce v záujmovom útvare sme so žiakmi rozvíjali vzťah k prírode, ochrane a pomoci prírode v našom okolí, obci. Pri práci sme používali rôzne formy práce, tak aby práca v krúžku bola pre žiakov atraktívna. Využívali sme ich detskú hravosť, spontánnosť, záujem o veci okolo seba a rodiny. Práca v krúžku sa riadila vopred vypracovaným plánom, s ktorým boli žiaci vopred oboznámení – a mohli doň vkladať aj vlastné návrhy.

Práca v krúžku výrazne prispela k poznaniu nielen prírody, nášho okolia, ale tiež k poznaniu svojho vlastného tela, ľudského organizmu, tým, že žiaci medzi sebou diskutovali o škodlivých látkach – drogách, návykových látkach, nesprávnom stravovaní, ako predchádzať chorobám a úrazom. Veľmi radi navštevali tento útvar najmä pre sezónne hry v prírode a pod.

Tieto krúžky boli pre našich žiakov veľmi nápomocné a prospešné, v odbúravaní strachu, stresu pred vereným vystúpením.

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Bádateľ 16 1 Mgr. Milada Kažimírová
Hudobníček 11 1 Mgr. Katarína Tindirová
Šikovníček 11 1 Mgr. Tatiana Krjaková
 • 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Ponuky školy na zlepšenie vzájomnej spolupráce: – triedne aktívy 5 x ročne, a to v termínoch :

 1. TA – 19.09.2017
 2. TA – 27.11.2017
 3. TA – 22.01.2018
 4. TA – 24.04.2018
 5. TA – 18.06.2018

Na týchto triednych aktívoch sme mali v programe napr. : pokyny o hygienických potrebách, vyhodnotenie vystúpení našich žiakov na školských i mimoškolských podujatiach, štvrťročné vyhodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov, opatrenia pre slaboprospievajúcich žiakov, šikanovanie, rozdelenie pomôcok žiakom v hmotnej núdzi a pod.

1x plenárne rodičovské združenie. Informačné dni pre rodičov 1x mesačne – pomoc pri výchovných alebo vzdelávacích problémoch žiakov

– kultúrne vystúpenia detí pre rodičov na pôde našej školy, ako i mimo nej

– pomoc pri riešení výchovných problémov detí

Ponuka rodičov pre školu: – účasť rodičov na akciách organizovaných školou ( karneval, Detská misia, Romathan, Valentín a pod.)

Riaditeľka ZŠ pravidelne informuje Radu rodičov školy o živote školy, o úspechoch a problémoch školy.

Spolupráca s inštitúciami:

– Centrum pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva , Košice

– Policajný zbor pre Košice – okolie

– Romathan, rómske divadlo Košice

– Abov, kultúrne centrum Košice – okolie

– Horus – sokoliari

– Detská misia, Košice a pod.

Záver

V závere by som chcela zdôrazniť, že hodnotový systém každej školy je úzko spätý s kvalitou vzťahov učiteľov a žiakov, ich otvorenosťou.

V spolupráci s poradným orgánom Metodickým združením pre Košice – okolie sme splnili hlavné úlohy:

 1. Pedagógovia počas celého šk. roka skvalitňovali výchovno – vzdelávací proces využívaním metód, ktoré spájali učenie so životom, a to najmä využívaním zážitkového učenia.
 2. Pedagóggovia vo vyučovacom procese vo väčšej miere využívali IKT.
 3. V edukačnom procese bola väčšia pozornosť zameraná na environmnentálnej výchove, využitím medzipredmetových vzťahov.
 4. Venovala sa pozornosť adaptácii žiakov prvákov na nové školské prostredie a spoluprácu s MŠ.
 5. Pedagógovia zdokonaľovali kvalitu čítania a čítaniu s porozumením.
 6. Zvýšená pozornosť sa venovala problematike vyučovania matematiky so zameraním na finančnú gramotnosť, ako i samostatnosť pri riešení úloh na rozvoj logického myslenia.
 7. Systematickú pozornosť pedagógov sme nasmerovali k protidrogovej výchove, zdravému životnému štýlu, ako i šikanovaniu – na základe výzvy a podnetu Komisárky pre deti, týkajúceho sa šikanovania v prostredí základnej školy (list MŠ SR zo dňa 18.01.2018 škola postupovala v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach), zaviedli sme „schránku dôvery“, v každej triede žiaci vyplnili dotazník – nasmerovaný k danej problematike.
 8. Rozvíjal sa a upevňoval písomný prejav žiakov.
 9. Pedagógovia zabezpečili príjemné a estetické prostredie obohacujúce podnety žiakov.
 10. Problémy žiakov (poruchy reči, poruchy správania – učitelia pravidelne konzultovali s rodičmi, vytvárali spoločne podmienky na ich odstránenie.
 11. Pripravovali žiakov na výtvarné, recitačné, matematické a športové súťaže.

12.Pedagógovia neustále skvalitňovali svoju prácu, zúčastňovali sa na seminároch a školeniach, rôznych formách priebežného vzdelávania.

 1. Navštevovali divadelné, kultúrne podujatia podľa aktuálnej ponuky kultúrnych zariadení.
 2. Uskutočnili zápisy do 1. ročníkov
 3. Uskutočnili sa hospitácie pedagógov.
 4. Priebežne sa dopĺňali učebné pomôcky do kabinetov.
 5. Na hodinách cudzieho jazyka sa venovala pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, metódy CLIL, a hru ako motivačnú didaktickú metódu.
 6. Veľká pozornosť sa venovala čitateľskej gramotnosti prostredníctvom školských a mimoškolských aktivít.

Ciele činnosti MZ vychádzali zo základnej filozofie škôl, z ich dlhodobých plánovaní a aktuálnych potrieb. Priority boli napr.: optimalizácia vyučovacieho procesu (kvalitný časovo – tematický plán), koordinácia činnosti MZ, modernizácia vyučovania prostredníctvom dostupných programov (rôzne výukové softvéry), sledovanie psychohygieny žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov pre jednotlivé ročníky, sledovanie nových trendov v pedagogike, nových učebníc a doplnkového výukového materiálu, venovanie veľkej pozornosti zameranej na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Organizačná štruktúra a prevádzka školy má jasne stanovené pravidlá fungovania. Organizačný poriadok, pracovný poriadok a vnútorný poriadok školy sú vypracované. Riaditeľka školy deleguje kompetencie na jednotlivých pedagógov a ostatných zamestnancov.

Vedenie školy podporuje odborný rast pedagógov. Učitelia sa pravidelne vzdelávajú v oblasti moderného vyučovania. Inovačné trendy a inšpirujúce podnety zo strany vedenia školy nachádzajú pozitívny ohlas v pedagogickom zbore. Operatívne úlohy sú adresné, konkrétne a terminované, priebežne hodnotené na pracovných poradách. Strategické a operatívne plánovanie je na dobrej úrovni.

Vedenie školy má vypracovaný systém vnútornej školskej kontroly zameraný na organizáciu a kvalitu práce pedagógov a ostatných zamestnancov. Hospitačná činnosť je efektívna, vedenie ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a vykonáva kontrolu ich plnenia.

Riaditeľka školy má vypracované a zverejnené kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov, ktoré zohľadňujú dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Systém hodnotenia žiakov je zjednotený v metodických orgánoch a vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje. Plánované termíny úloh sa sledujú a priebežne vyhodnocujú. Kontrolný systém je na dobrej úrovni.

Zvolené varianty učebného plánu sa dodržiavajú, vychádzajú z podmienok školy a sú v súlade s koncepčnými zámermi a cieľmi. Plnenie učebných plánov a učebných osnov má veľmi dobrú úroveň. Dobrú úroveň má plnenie vzdelávacích štandardov vo vzťahu k požiadavkám na vedomosti a zručnosti žiakov.

Pedagogická dokumentácia školy je systematicky vedená na požadovaných tlačivách v súlade s platnou legislatívou. V jej vypĺňaní sa ojedinele vyskytujú formálne nedostatky (nedovolené opravy).

Kvalita pedagogickej a pracovnej dokumentácie je v dolnom pásme dobrej úrovne. Orientácia vedenia školy a učiteľov v školskej legislatíve má dobrú úroveň vo vzťahu k jej dodržiavaniu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov a žiakov je zabezpečená. V triednych knihách je záznam o poučení žiakov z bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany. Porušenie pracovnej disciplíny nebolo zaznamenané. Evidencia žiackych a pracovných úrazov je vedená v súlade s platnou legislatívou. Škola nemá doposiaľ v evidencii žiadnu sťažnosť. Riadenie školy má dobrú úroveň.

Zlepšenie si vyžaduje zabezpečenie modernejšími didaktickými pomôckami a to aj v oblasti IKT, a to v spolupráci so zriaďovateľom. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania sú na priemernej úrovni vyplyvajúcej z problematiky u žiakov z málopodnetného prostredia. Kvalita vyučovania učiteľmi a učenia sa žiakov je dobrá. Informačný tok je cielený, prehľadný. Vedenie školy sa dobre orientuje v legislatíve, v praxi ju aplikuje.

 

 

Vypracoval: Mgr. Tatiana Krjaková

V Košických Oľšanoch, 14. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.08.2018