Zmluva č. 030418-1 O poskytnutí služieb zverejnená 11.4.2018

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby zverejnená 3.5.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy zverejnená 3.5.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Jazero n.o. zverejnená 27.4.2018

Dohoda 18/41/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnená 27.4.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – ZŠ Rozhanovce zverejnená 24.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Domka – Združenie saleziánskej mládeže zverejnená 24.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny zverejnená 16.4.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zverejnená 12.4.2018

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov investície do vlastníctva – Národná diaľničná spoločnosť zverejnená 28.3.2018

Úrazové poistenie – aktivačná činnosť zverejnená 22.3.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského zverejnená 22.3.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnená 8.3.2018

Dohoda č. 18/41/051/70 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ÚPSVaR zverejnená 2.3.2018

SPP Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zverejnená 2.3.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – obecný futbalový klub Košické Oľšany zverejnená 21.2.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom zverejnená 16.2.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Reformovaný farský úrad v Bystery zbor Košické Olšany zvrerejnená 16.2.2018

Zmluva o prenájme nebytového priestoru zverejnená 16.2.2018

Dohoda č. 18/41/010/44 – ÚPSVaR zverejnená 25.1.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom zverejnená 17.1.2018