Ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Košické Oľšany v zmysle ust. §5 zákona

č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  

v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: