Základná Škola

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Kód projektu: 312011J110

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany

Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

Opis projektu:

Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov patriacich k MRK. Prostredníctvom 1 nového pedagogického asistenta sa zároveň dosiahne skvalitnenie spolupráce s rodičmi a komunitou detí patriacich k MRK, z ktorých väčšina žije v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Pedagogický asistent prispeje k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Prínosom pozície pedagogického asistenta je jeho odbornosť, ktorá spočíva v tom, že bude hľadať cesty a spôsoby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelávanie detí, spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi, pomáhať žiakom priamo na hodine, vykonávať dozor cez prestávky, ale aj pri zapájaní sa žiakov do voľnočasových aktivít, sprevádzať ich na iných formách vzdelávania (exkurzie, návštevy múzeí, výlety) a úzko spolupracovať s rodičmi. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka.

Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb. Prostredníctvom zapájania detí do remeselných krúžkov a projektov škola zároveň prispeje k zvýšeniu záujmu o kreatívnu tvorbu v oblasti tradičných remesiel, ktoré majú v regióne významné zastúpenie a k zlepšeniu zručností detí a žiakov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich voľbu v oblasti budúcej profesie a významne prispieť k rozvoju regiónu.

Hlavný cieľ projektu: 

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť

výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených

žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.

 

Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

 

Dopad projektu na proces vzdelávania na nasledovných úrovniach:

 • – skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,
 • – zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,
 • – podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,
 • – možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,
 • – zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,
 • – zvýšenie zaškolenosti žiakov.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti pedagogického asistenta bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod. Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

 


 

Adresa školy: Košické Oľšany 215, 044 42 Rozhanovce

Email školy: zskolsany@centrum.sk    

Telefón: 055/67288160 

 

Vedenie školy: Mgr. Tatiana Krjaková  

                                       

Pedagógovia:    Mgr. Tatiana Krjaková

                        Mgr. Tatiana Herzová

                        Mgr. Katarína Tindirová

                        Mgr. Milada Kažimírová

                        Thlic. Juraj Riško

 

Pedagogický asistent: PhDr. Marek Krupský PhD.

 


Dôležitý oznam pre rodičov Základnej školy Košické Oľšany 215

 

Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach,

b u d e

na základe vyhlásenia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 prerušené vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Žiaci a rodičia budú vopred oboznámení s každodenným domácim programom, ktorý pre nich vypracujú ich vyučujúci po etapách.

 1. Etapa (týždenný program) – domácej prípravy žiakov počas epidemiologickej situácie

 

Z dôvodu karanténnych opatrení budú žiaci 0. až  4. triedy precvičovať, prehlbovať a upevňovať už nadobudnuté vedomosti.

 1. Blok domácej prípravy žiakov

Rozdelenie úloh na týždeň – 1. blok : od 16. marca do 20. marca 2020

Trieda Predmet Učivo – domáce úlohy
0. RVK – učivo platí pre žiakov na obdobie od 16. 3. do 27. 3. 2020 Čítanie samohlások – didaktický materiál majú žiaci u seba

Precvičovanie písania samohlások  A, a, O, o, I, i, U,u

1. Slovenský jazyk a literatúra Opakovanie Hláska, písmeno D, d, R, r,

–          Šlabikár str- 28, 29 / čítať

–          Písanie – odpis str. 29, 30 – 5 riadkov

2. Slovenský jazyk a literatúra Spoluhlásky – opakovanie

Učebnica st. 74 / celá strana

Čítanka str. 70 – 72

3. Slovenský jazyk a literatúra Vybrané slová – opakovanie prebratého učiva

Čítanka – str. 81 – 83

4. Slovenský jazyk a literatúra Podstatné mená a ich gramatické kategórie – rod, číslo a pád ( len po Lokál)

–          učebnica str. 67 / 8

–          učebnica str. 71 / 1, 2 – rod a číslo podstatných mien

–          učebnica str. 72 / 6

–          čítanka str. 73 – 78

 

 

 

 

Trieda Predmet Učivo – domáce úlohy
0. ZMV Precvičovanie písania čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Precvičovanie príkladov na + do 5

1. Matematika Sčítanie a odčítanie čísel 0 – 20, učebnica – str. 25 – 27
2. Matematika Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 100 – didaktický materiál majú žiaci u seba
3. Matematika Opakovanie malej násobilky – didaktický materiál majú žiaci u seba
4. Matematika Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel s prechodom v obore do 10 000

–          učebnica 42/ 3 – prepíš si príklady a vypočítaj ich vedľa seba aj pod seba

–          učebnica str. 42/ 4 , pracovný zošit 21/ 1

 

Trieda Predmet Učivo – domáce úlohy
0. PNV Nakresliť obrázok jarnej prírody
1. Prvouka Kalendár
2. Prvouka Živočíchy – domáce zvieratá – pracovný list
3. Prírodoveda Voľne žijúce zvieratá – vyhľadávanie na www
4. Prírodoveda Ľudské telo – opakovanie prebratého učiva str. 52 -60

 

Trieda Predmet Učivo – domáce úlohy
3. Vlastiveda Obec
3. Anglický jazyk Môj dom – opakovanie slovnej zásoby – lekcia 6 -7
4. Vlastiveda Opakovanie Podunajskej nížiny – Nitra, Zlaté Moravce
4. Anglický jazyk Opakovanie slovnej zásoby – lekcia  5 -6

 

V prípade nejasností a otázok môžete kontaktovať riaditeľku školy e-mailom: zskolsany@gmail.com

V Košických Oľšanoch, dňa 13. marca 2020

Druhý týždeň – 2. blok domácej prípravy

Rozdelenie úloh na týždeň – II. blok: od 23. marca do 27. marca 2020

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
0. RVK – učivo platí pre žiakov na obdobie od 16. 3. do 27. 3. 2020 Čítanie samohlások – didaktický materiál majú žiaci u seba

Precvičovanie písania samohlások  A, a, O, o, I, i, U,u

1. Slovenský jazyk a literatúra Opakovanie Hláska, písmeno  R, r, F,f

–          Šlabikár str- , 31, 32 / čítať

–          Písanie – prepis str. 31 – 5 riadkov, precvičovanie slov s R, r a F, f – 10 slov,

2. Slovenský jazyk a literatúra Učebnica 75/6,7,8,9,11

Čítanie – str. 73,74, 75

 

3. Slovenský jazyk a literatúra Učebnica 76/6,7 + Opakovanie s Opkom,

PZ (pracovný zošit) nový – dokončiť po str. 48, 52 – 53, starý PZ (pracovný zošiť) – str. 38, 39

Čítanie – str. 84, 85,

4. Slovenský jazyk a literatúra Podstatné mená a ich gramatické kategórie – rod, číslo a pád ( len po Lokál)

–          učebnica str.72 / A, B – rod podstatných mien

–          učebnica str. 74 /1, 2 – rozdeľ slová na j.č. a mn. č.,

–          10 slov na j.č. a 10 slov na mn. č. – v mužskom, ženskom a strednom rode  – vymysli a píš do zošita

–          čítanka str. 79 – 82 – precvičovanie čítania s porozumením

 

 

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
0. ZMV Precvičovanie písania čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Precvičovanie príkladov na + do 5

1. Matematika Sčítanie a odčítanie čísel 0 – 20, učebnica – str. 27 -29, porovnávanie čísel – 10 príkladov do zošita
2. Matematika PZ (pracovný zošit) – str. 19, 20,

Učebnica – str. 35/7, 36/9, 17,

3. Matematika Učebnica str. 38/41, 42

PZ (pracovný zošit) – str. 18, 19,

4. Matematika Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel s prechodom v obore do 10 000

–          učebnica 42/ 7,8 – prepíš si príklady a vypočítaj ich vedľa seba aj pod seba,

–          učebnica str. 42/ 5 – porovnaj výsledky z cv. 4

–          učebnica str. 43/ 10, pracovný zošit 22/ celá strana

 

 

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
0. PNV Nakresliť obrázok jarnej prírody- kvety, stromy, vtáky, slnko, zvieratká
1. Prvouka Dni v týždni – učebnica str. – 24 , 25/ opakovanie
2. Prvouka Pracovná učebnica – PZ – str. 56, 57,
3. Prírodoveda Pracovný zošit – str. 28, 29 – Chránime svoju obec a okolie
4. Prírodoveda Prírodné spoločenstvá – učebnica str. 65 – poznámky do zošita, str. 65/cvičenie 2,Nakresli obrázok 4 spoločenstiev – les, lúky, polia, voda do zošita ( zošit rozdeľ na 4 časti).

 

 

 

Trieda Predmet  Učivo – domáce úlohy
3. Vlastiveda Pracovná učebnica – PZ – Plazy , str. 47 – 48,
3. Anglický jazyk Náš domov – Môj dom – izby a časti nábytku – opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie predložiek in, on, under – text piesne str.79 čítanie a prepis textu do zošita, čítanie textu – str. 80
4. Vlastiveda Podunajská rovina – Topoľčany s okolím – učebnica str. 12, čítať text + stručné poznámky do zošita v 5 bodoch,

–          učebnica str. 13/ tajnička cv. 5

 

4. Anglický jazyk Stravovanie – str.76/ lekcia 7 – opakovanie slovnej zásoby, čítanie textu – dialóg na str. 77, str. 78/ 1  precvičovanie There is,.. There are,.. – tvorenie viet podľa obrázku

 

V Košických Oľšanoch, 19. marca 2020

 

 

Naše milé detičky, táto situácia je veľmi ťažká a preto, aby ste sa nenudili, tak sme pre Vás niečo pripravili. Stále na Vás myslíme a preto je tu pár úloh, niektoré sú ťažšie – iné ľahšie… Každý si tu niečo nájde pre seba 🙂 Ak nemáte zošity, farbičky, nevadí…  Píšte na papiere, do zošitov, nejaké Vám ešte pošleme 🙂 My to oceníme a budeme Vám stále niečo pripravovať, aby ste sa zabavili…Neskôr aktivity vyhodnotíme spolu a ten, kto bude mať toho najviac a samozrejme aj správne, tak bude odmenený 🙂 .

Vaša pani riaditeľka, všetky pani učiteľky a pán asistent.

Doplnkový Didaktický materiál – žiaci si ho môžu prepísať do zošitov : 🙂

 nultý ročník

3 + 1 =­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­                                                4 – 3 =

 2 + 1 =                                                3 – 0 =

2 + 3 =                                                 5 – 2 =

3 + 0 =                                                 3 – 1 =

1 + 3 =                                                  4 – 2 =

3 + 2 =                                                  2 – 2 =

 

Doplň číselný rad

0 2 3 5
5 3 1

 

Čítajte hlásky

A U E I O I A E U O A U E I O U A I E
O E I U A O E  I A U I E U A O E I A I

Čítajte slabiky

                             S

SA SO SE SI SO SU

SO SE SI SO SU SA

SE SI SO SU SA SO

SI SO SU SA SO SE

SO SU SA SO SE SI

SI SI SI SA SA SA SU

L

LA LO LE LI LO LU

LO LE LI LO LU LA

LE LI LO LU LA LO

LI LO LU LA LO LE

LO LU LA LO LE LI

LI LI LI LA LA LA LU

 

M

MA ME MI MO MU

MO ME MI MU MA

ME MI MO MU MA

MI MO MU MA ME

MO MU MA ME MI

MI MI MI MA MA MU

 

R I E K A N K Y

Pre 0. ročník na rozvoj artikulácie

 

Sniežik sa roztopil, slnko sa smeje,

na všetky rastliny teplučko hreje.

Slniečko studené počasie zmarí,

Stromy aj kvetinky tešia sa jari.

 

Prichádza jar! Poďme sa hrať!

Na lúke behať, spolu sa smiať.

 

Končí sa zima a obdobie chladu,

Príroda ožíva spod vrstiev ľadu.

Tešia sa rastliny, tešia sa ľudia,

Zvieratká zo zimných spánkov sa budia.

 

Macovi sa konči zimný spánok,

stromčeky ovieva jarný vánok,

Príroda kvitne, deti sa hrajú,

Široké úsmevy na tvárach majú.

 

🙂   Zahraj sa a skús vyhľadať a zakrúžkovať samohlásky 🙂

a – červenou farbičkou

e – modrou

i – žlto

o – hnedou

u – zelenou

 

Budíček   

 Sníva ježko zimný sníček,

Zobudil ho čudný hlas,

Šu-šu, šu-šu,šu-šu,šu-šu,

Šuchtalo zas a zas.

 

Spokojne sa ježko usmial,

Nie je to vraj chybička,

Ježko vie, že takto šepká

Prvá jarná trávička.

 

Zlatý hlások

Vybral slávik spod postele

Svoju zlatú truhličku,

Oprášil ju vzadu, vpredu,

Vyleštil ju trošičku.

 

Potom veľmi opatrne

Vybral noty z truhličky,

Usilovne nacvičuje

Prvé jarné pesničky.

 

 

 1. ročník

Čítame a píšeme J                                              Meno: …………………………………..

 

 1. Doplň chýbajúce písmená a slová prepíš:

cesn___k    ________________________         čokolá___a _________________________

bá___ika    ________________________          bicy___el __________________________

lí___anka  _________________________         k___šík ____________________________

 1. Prepíš vety:

Jar už klope na dvere. Zima skončila.  _____________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Prepíš tlačené písmená na písané:

O p Á J y S i E Ú v

Dopíš chýbajúce písmená v menách:

  V A

 

S A   O
M A   O

Čiarou rozdeľ slová na slabiky a napíš číslom, koľko má slabík:

majú      visíme       pes         musíme           my        jama

 príklad:   ma/jú – 2

 

 1. Doplň číselný rad
16 10
14 20
8 13
 1. Porovnávaj číslice
18 18 20 17
12 16 19 20
6 16 18 8
 1. Vypočítaj
10 + 5 = 16 – 10 =          + 4  = 7
7 + 10 = 18 – 8 =  6 +         = 10
2 + 4 = 7 – 4 =  8 –          =  4
3 + 6 = 9 – 7 =           -7  =  2
 1. a)
Jabĺk                  10
Hrušiek               8
Spolu                   ?

 

= =

Spolu je              ovocia.   Hrušiek je   …..        

4. b)  

16 + 2 =            15 – 4 = 

18 + 2 =            16 – 2 =

12 + 3 =            18 – 3 =

10 + 5 =            20 – 5 =

 

11 + 2 =            16 – 10 =

18 + 1 =            16 – 6 =

15 + 4 =             17 – 5 =

15 + 5 =             13 – 3 =

14 + 3 =             18 – 2 =

 

16 + 2 =             13 – 3 =

14 + 5 =             16 – 2 =

18 + 2 =             15 – 3 =

10 + 5 =             20 – 2 =

12 + 2 =             10 – 8 =

 

17 + 2 =             15 – 2 =

10 + 4 =             12 – 2 =

12 + 3 =             17 – 7 =

6 + 10 =             13 – 2 =

2 + 12 =             18 – 4 =

 

13 + 3 =             13 – 2 =

14 + 4 =             14 – 3 =

15 + 5 =             20 – 10 =

10 + 8 =             20 – 2 =

18 + 2 =             17 – 7 =

 

10 +          =  12            15 –         = 5             11 + 2 =               11 – 1 =

10 +          =  20            11 –         = 1             12 + 2 =               12 – 1 =

10 +          =  17            20 –         = 10           15 + 1 =               14 – 2 =

  4 +          =  14            16 –         = 10           18 + 2 =               20 – 1 =

  8 +          = 18             10 –         = 0             14 + 3 =               17 – 2 =

Ľahšie príklady:

5 + 4 = 9 – 7 = 7 + 3 =
7 + 3 = 6 – 4 = 5 + 4 =
3 + 3 = 8 – 3 = 7 – 6 =
6 + 4 = 10 – 6 = 9 – 0 =

 

5. Vyfarbi správnu časť vety.

Babka
Mama                                   chodí do školy.
Julka

 

Ryba
Aktovka                                 pláva vo vode.
Mikina

 

Perom
Štetcom                                píšeme do zošita.
Knihou

6. Prečítaj a označ čo si čítal.

Janka  má nové kvetované šaty.

Matúš si kúpil sane. Alena má nové topánky. Zoja pije teplé kakao.

                                            áno         nie
Janka má sane.
Alena má nové topánky.
Janka má nové šaty.
Zoji kúpili sane.
Matúš si kúpil sane.

 

7. Poskladaj slabiky do slov slová napíš. 

vy   so
ma lá  sa
za   ko
pol    po
ny  no vi

8. Usporiadaj vety a prepíš ich správne.

sánkuje.      Maja      sa
 

 

pri       vode.    Peter    je
sme    topánky.    Kúpili
 

 

9. Poskladaj zo slabík slová. Slová napíš.

ma na li sa o

10. Prepíš písaným písmom

Peter píše perom.
 Denisa má psíka.
Jaro kreslí autá.
 Sára má nový zošit.
 V škole sa učíme písať.
 Na dvore sú deti.
 Janka má modrú loptu.
 Mišo číta rozprávku.

 

2. ročník

Matematika – počítaj do zošita

49 – 20  = _____ 45 – 30 = _____ 63 – 30 = _____ 78 – 60 = _____
98 – 60  = _____ 66 – 20 = _____ 85 – 40 = _____ 39 – 10 = _____
58 – 40  = _____ 81 – 60 = _____ 55 – 20 = _____ 47 – 30  = _____
77 – 50  = _____ 38 – 30 = _____ 84 – 40 = _____ 96 – 40  = _____
69 – 30  = _____ 92 – 70 = _____ 26 – 20 = _____ 72 – 30  = _____

   Napíš príklady pod seba a vypočítaj ich.

46 + 3 =                    67 – 2 =                    95 +4 =

37 + 2 =                    83 – 2 =                    56 – 2 =

 Vyrieš slovnú úlohu. 

Eva má 29 kníh, čo je o 5 kníh viac ako má Ela. Koľko kníh má Ela?

Zápis:

 

Výpočet: ____________________________________________

Odpoveď: __________________________________________

  Zapíš číslo, ktoré má:                                         

a)   2 jednotky a 5 desiatok: ________

b)   9 desiatok a 8 jednotiek: _______

c)    6 jednotiek a 5 desiatok: _______

d)  2 desiatky a 3 jednotky: _______

Vyfarbi najväčšie číslo modrou a najmenšie číslo červenou farbou.

Odmeraj pomocou neštandardných jednotiek

  DĹŽKA NEŠTANDARDNÉ JEDNOTKY DĹŽKY

 

Dlžka peračníka

 

  palcov
Šírka dverí do izby

 

  stôp
Výška stola v kuchyni

 

  lakťov
Šírka detskej izby

 

  krokov

69 + 4 = ___            45 + 8 = ___            53 + 8 = ___          47 + 5 = ___

        

 

64 + 8 = ____             29 + 3 = ____

34 + 7 = ____             75 + 8 = ____

27 + 8 = ____             44 + 9 = ____

52 + 9 = ____             36 + 6 = ____

67 + 4=  ____             88 + 5 = ____

56 + 8 = ____             29 + 9 = ____

 

 Sčítaj

   24                37             52              7             31              45             54         94

 +  5            + 12          +   6        +  22         +  45           +   3       +   23        + 5   

 Zapíš číslo, ktoré má:

 1. a) päť desiatok a štyri jednotky________________

2. b) deväť jednotiek a tri desiatky _______________

3 .c) sedem desiatok a nula jednotiek______________

4. d) osem jednotiek a jednu desiatku _____________

Počítaj pomaly a postupne:

64 + 5 + 1 =

14 – 10 + 20 =

60 + 10 – 7 =

100 – 50 + 3 =

78 + 10 + 2 =

a) Usporiadaj čísla od najmenšieho po najväčšie.

20, 0, 80, 90, 10, 50, 30, 100, 70, 40

b) Usporiadaj čísla od najväčšieho po najmenšie.

10, 70, 60, 100, 30, 50, 80, 40, 0, 90

c) Doplň správne číslo:

40 > _____             90 < ______                30 >______             100 = ______           70 >_____

20 + 6080 10050 = 10060 =
30 + 40 = 8040 = 10030 =
50 + 30 = 7020 = 10080  =
80 + 20 = 5010 = 10010 =
70 + 20 = 6030 = 100 40 =
50 + 50 = 7060 = 100100 =

 

Slovenský jazyk a literatúra

Obyčajná  ceruzka 

Ceruzka je čertík hravý,

čáry-máry, deti  baví,

zahorúca

stavia,  rúca,

bez  meškania

zmení  svet.

Dedko  vraví,

že sa  staví-

lepšej hračky  veru  niet!

Prečítaj si a prepíš do zošita, žltou farbičkou zakrúžkuj krátke samohlásky, oranžovou farbičkou dlhé samohlásky, ružovou farbičkou dvojhlásky. Ak farbičky nemáš, tak si to môžeš nahradiť rôznymi perami, ceruzami, a pod. 

Tvrdé spoluhlásky modrou farbičkou, mäkké spoluhlásky zelenou farbičkou.

1.      Spoj čiarou.

Hláska je                        znak

Písmeno je                      zvuk

 

2.      Doplň rozlišovacie znamienka.

k o m i n ,   v r b a ,  n e v a d z a,   d r o t ,  ciapka,  z r i e b a t k o

3.      Doplň vetu:

Hlásky delíme na _________________________, ________________________,

_______________________.

4.   Roztrieď hlásky na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky

ä, h, ô, ch, d, é, y, n, ia, k , iu, u

 • Samohlásky: ___________________________________
 • Dvojhlásky: ___________________________________
 • Spoluhlásky: ___________________________________
 • 5.Zakrúžkuj všetky krátke samohlásky.

Lyda kúpila päť guľôčok a najkrajšiu bábiku.

 

6.   Vypíš všetky dlhé samohlásky:

_________________________________________________

7.    Doplň do slov dvojhlásky.

tr__da ,                st__l ,                         snež__nka ,               m__sto ,

r__ka ,                  n__ž,                           zv__ra ,                   krajš__ ,

8. Doplň     i, í,  y,ý

t____ždeň                    ol____vy                       

d___vadlo                    k____chať

č____stota                   č____žmy

jahod____                    c____trón

d____ka                       burg____ňa

vaj____čko                   šatn____k

kuch____ňa                 dž___nsy

k___no                         k____chať

čaj____ček                   knih____

poč____tač                  brosk____ňa

k____mono                  c____rkus

vted_____                    koleg____ňa

ml____nček                 dot____k

kn____žnica                 ml____n

koš____k                      t____cho

k____logram                sl___vky

9.

Písanie:

Slová prečítaj, doplň chýbajúce mäkčene  a prepíš:

motýl, dázdovka, cítanka, lodka, nedela, deti,  divadlo, rozprávocka, datel, kvetina, kacicka, satka, lad, ohen, hruska, ceresne, skola, vonavka, kúpelna, dedo, rodina, ziak, ucitel, vevericka, tava, kladivo,

3. ročník

Matematika

 1. Vynásob a vydeľ: 

3 . 6 = ___            42 : 6 = ___          8 . 2 = ______                 36 : 6 = ______

8 . 7 = ___            27 : 3 = ___          4 . 9 = ______                  25:5 = ______

5 . 9 = ___            40 : 8 = ___            35 : 5 = ______              48 : ___ = 6

4 . 8 = _____        18 : 2 = ____          64 : 8 = ______            21: ___ = 3

 

2. Sčítaj.

3 456             6 587             3 147             6 647              7 008           4 015

2 341                408             6 790             1 525                 903         _1_023_

3. Premeň: 

9 m = _____cm                5 000 mm = _____m                     20 cm = _____ dm

7 000 m = ____km                  17 cm = ______mm                   5km = ______     m

Zaokrúhli: 

Zaokrúhli: 563 4 293 29
Na desiatky      
Na stovky      
Na tisícky      

Vypočítaj súčet              

Čísla   34  52   39  45   34  16  26   27     9
+56 +19 +22 + 8 +47 +26 +45 +46 +82
Ich

súčet

 

Vypočítaj rozdiel      

Čísla  65  54  98  72  88  61  97  65  43
-48 -36 -90 –  9 -39 -18 -78 -58 -15
Ich

rozdiel

 

+    52       21 40 28
23        
21        
33        
27        

 

99 65 95 74
26        
38        
44        
39        

 

Ak chcem rozdeliť 32 cukríkov 8 deťom, koľko cukríkov dostane každé dieťa?

a) 3

b) 6
c) 4
d) 5
 

 Doplň postupnosť: 4,8,12,16,20

a) 24,30,36
b) 24,29,33
c) 30,32,36
d) 24,28,32

 Aké číslo doplníš na voľné miesto? 8.3= 2.__

a) 8
b) 4
c) 6
d) 10

 Ako pomenuješ jednotlivé členy v príklade 4.3=12

a) delenec, deliteľ, podiel
b) sčítanec, sčítanec, súčet
c) činiteľ, činiteľ, súčin
d) menšenec, menšiteľ, rozdiel

 Ktorý príklad vyjadruje 72:8 ?

a) 72-8-8-8-8-8-8-8-8=9
b) 72-9-9-9-9-9-9-9-9-9=8
c) 72-8-8-8-8-8-8-8-8-8=8
d) 72-8-8-8-8-8-8-8-8-8= 9

 V triede je 36 detí. Majú sa rozdeliť do 4 skupín. Koľko detí bude v každej skupine?

a) 5
b) 9
c) 4
d) 3

Doplň postupnosť 4,6,10,12,16

a) 19,25,29,33
b) 22,26,27,29
c) 20,24,28,32,
d) 18,22,24,28

 Na koľko skupín viem rozdeliť 24 detí, ak má byť v každej skupine 6 detí?

a) 2
b) 4
c) 5
d) 3

Aké číslo doplníš na voľné miesto?

___ +10 = 4 . 3

a) 4
b) 8
c) 6
d) 2

 V košíku je 5 jabĺk. Na zemi je 3krát viac jabĺk ako v košíku. Koľko jabĺk je na zemi?

a) 10
b) 15
c) 5
d) 20

Slovenský jazyk

 1. Doplň i/í, y/ý:

starob__lý   náb__tok,                    b__ť  palicou,                            daj  m__   m__nútku,

ob__lie pre dob__tok                     M__lan  vym__šľa,                     b__l__nkový čaj__k ,

b__dlo  pre   m__š ,                        b__strý  b__tkár,                       b__dlo pre vtáč__ka,

náb__tok  do  b__tu                        ob__vateľ B__strice,                  ob__čajná násob__lka

2.   Napíš všetky:

Dvojhlásky: _____________________  samohlásky: _____________________________

mäkké  spoluhlásky: ___________________________

3.   Vymysli a napíš vetu, v ktorej použiješ slovo:

biť (oznamovaciu) __________________________________________________________

umyť (rozkazovaciu)  ________________________________________________________

byť (opytovaciu _____________________________________________________________

4. Vymysli a napíš po dve slová:

jednoslabičné – _________   ___________

dvojslabičné – ____________   ____________

trojslabičné –  ______________   ______________

5.  Napíš dve príbuzné slová k slovu

bývať – ___________     ____________      myslieť-  _____________   _______________

bylina- _____________    ______________   šmýkať- _____________   _______________

6.   Doplň do slov  ä ,e :

m__d      p__tnásť      zv__davý       m__so          v__čší

v__dieť      p__ta         p__nzista         p__ň         v__da

7.   Doplň vhodné vybrané slová po B alebo M

Auto na ceste dostalo ________ .                     Na lúke sa pasie _________________ .

Mesto Banská _____________  je na Slovensku.              Podaj _____ prosím pero.

Chrobáky patria medzi _____________ .     Deti sa na ľade radi ________________ .

V _________________ máme veľký televízor.            Chcel  ___ som ____  pilot .

 

8. Napíš čo je to rozprávka

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     

9. Z textu vypíš názvy miest, obcí a krajinu. Popros dospelého, aby ti tento text nadiktoval ako diktát, ktorý budeš písať do zošita.

Brat býva vo Vysokej pri Morave. Plavecký Štvrtok dostal meno podľa dňa v týždni. Aj iné mestá dostali meno ako dni v týždni. Na mape nájdeme Dunajskú Stredu aj Rimavskú Sobotu. Utorok sa v názve žiadneho mesta nenachádza. Piatok a nedeľu na mape Slovenska tiež nenájdete.

Mestá a obce: ____________________________________________

________________________________________________________

Názov krajiny:____________________________________________

 

 1. Doplň i,í/y,ý. Zvýrazni v texte vlastné podstatné mená osôb zelenou, názvy miest modrou. Žltou zvýrazni vybrané slová alebo príbuzné. Ak si našiel slovo, ktoré patrí do dvoch skupín označ ho oboma farbami.

Ockov str_ko má veľm_ pr_sny pohľad. M_lena s_ m_slí, že ho hr_zie svedomie. Do p_sanky som nap_sal priezv_sko. Automob_lový, chem_cký a potrav_nársky priem_sel zamestnáva m_lióny ľudí. Str_ná je p_šná na svojich s_nov. M_kuláš b_va v B_skup_ciach, M_loš v Banskej B_str_ci a Dom_nik v meste M_java.

Čítanie s porozumením     

___________________________

Na lúke za lesom sa pomaličky končilo horúce leto. Svrček sedel na konáriku a veselo si pobzukoval. Pozoroval malých mravcov pred mraveniskom ako neúnavne behajú a znášajú si potravu do obydlí.

Počúvaj, mravček,“ prihovoril sa jednému. „To si taký hladný? Je mi ťa veľmi ľúto. Ani sa nezabavíš, ani si nezaspievaš, len sa staráš, čo na obed!“ Kamarát mravček položil oriešok a vraví mu: „Zima býva krutá, tak si robím zásoby, aby som nehladoval. Ty si kedy začneš robiť zásoby na zimu?“

Svrček sa rozosmial a mávol rukou, že zima je ešte ďaleko, a spieval si ďalej. A spieval aj ďalší deň a nasledujúci znova. Stále bol veselý a smial sa mravcom, že toľko pracujú. Dni sa krátili a zima na seba nenechala dlho čakať. Ubúdalo slnka, svetla a tepla, aj potravy bolo čím ďalej, tým menej.

Svrček sa jedného rána zobudil a nemal čo dať do úst. Vonku svišťal vietor a napadol prvý sneh.

Nech milý svrček hľadal koľko chcel, nenašiel nič. Preto sa vybral k mravčekovmu domčeku, aby ho poprosil o pomoc. Mravec však hovorí: „Smial si sa mi v lete, spieval si , zabával sa. Bol si lenivý robiť si zásoby a ja pre dvoch nemám!“ A dvere sa zatvorili svrčkovi priamo pred nosom.

ÚLOHY:

 1. Daj príbehu nadpis a napíš ho na správne miesto.
 2. Napíš hlavné postavy príbehu: ____________________________________
 3. Prečo si mravec robil zásoby na zimu?
 4. Aby uživil všetkých mravcov
 5. Lebo zima je krutá.
 6. Aby mal veľa zásob.
 7. Lebo živí iné zvieratá.
 8. Prečo bolo svrčkovi mravčeka ľúto? ____________________________________________
 9. Prečo si svrček nechcel robiť zásobu na zimu? ___________________________________
 10. Na začiatku rozprávky je aké ročné obdobie? ___________________________

 Na konci rozprávky je aké ročné obdobie? ____________________________

Kde sa odohral príbeh?

A.v lese       B. na lúke            C. v záhrade                     D. v tráve

Akú vlastnosť mal mravec?

A. pracovitý  B. učenlivý            C. silný             D. rýchly

 

 Obojaké spoluhlásky sú:V ktorej možnosti sú napísané všetky slová správneV ktorej možnosti sú napísané všetky slová správne?V ktorej možnosti sú napísané všetky slová správne?V ktorej možnosti sú napísané všetky slová správne?V ktorej možnosti sú napísané všetky slová správne?Sychravé počasie je:Vyhňa je:Zdrobnenina slova jazyk je: 

Náboženská výchova

3. pôstna nedeľa „A“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána

Prečítajte si tento text

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. JJeežžiišš jjeejj ppoovveeddaall:: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
JJeežžiišš jjeejj ooddppoovveeddaall:: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“
JJeežžiišš jjeejj ooddvveettiill:: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“
PPoovveeddaall jjeejj:: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“
Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“
JJeežžiišš jjeejj vvrraavveell:: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“
Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“
JJeežžiišš jjeejj ppoovveeddaall:: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“
Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“
Vyšli teda z mesta a šli k nemu.
Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“
OOnn iimm ppoovveeddaall:: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“
Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“
JJeežžiišš iimm ppoovveeddaall:: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ‚Ešte štyri mesiace a bude žatva?‘ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“
Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“
Symbol studňa
Studňa je zariadenie slúžiace na získanie vody z hĺbok zeme, čiže pozemnej vody. Slovo studňa sa odvodzuje od studený – čiže zdroj studenej vody. Studne ľudia kopali alebo vŕtali. V suchých krajinách premysleli celý systém zavlažovania pomocou studní. Pri studni sa sústreďoval život komunity: dediny alebo aj ľudí zo širšieho okolia, ktorí chodili po vodu. Voda je symbol života. Studňa je symbol hĺbky, jednoty, spoločenstva. Ježiš je pri studni. On je prameň živej vody, On nás zjednocuje, napája, ovlažuje, ochladzuje, posilňuje vo vyprahnutosti nášho života.
Práca s textom:
1. Sleduj dialóg Pána Ježiša so ženou. (nemá meno, Židia – Samaritáni, praotec Jakub ako spoločný predok, voda a smäd, o mužovi, Ježiš – prorok a možno Mesiáš… nedá vodu, nemá vodu – beží do dediny…)
2. Sleduj symboly: poludnie, studňa, jedlo, voda, džbán, vedro = život – Ježiš ponúka večný život.
3. Podčiarkni, čo ťa oslovilo.
4. Predsavzatie na tento týždeň: Mať ruky pre druhého – slúžiť koľko môžem!

4. ročník

Matematika 

Pomôž nákupom svojim rodičom, či susedom: Ceny tovar si môžete vymyslieť…

V peňaženke máš  38 eur, čo je………………….centov. Počítaj v centoch. Pomôž si počítaním pod seba.

Kúp:   3 x maslo

           2 x chlieb

           10 x mlieko

           2  x džem

           10 x jogurt

Otázka znie: Koľko centov zaplatíš za nákup? Stačí ti to, čo máš v peňaženke? Ak áno, čo sa Ti zvýši, vlož do pokladničky a šetri si.

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 1. Vynásob a vydeľ: 

3 . 6 = ___            42 : 6 = ___          8 . 2 = ______               ___ : 6 = 6

8 . 7 = ___            27 : 3 = ___          4 . 9 = ______               ___ : 4 = 7

5 . 9 = ___            40 : 8 = ___            35 : 5 = ______             48 : ___ = 6

4 . 8 = _____        18 : 2 = ____          64 : 8 = ______            21: ___ = 3

2. Sčítaj.

3 456             6 587             3 147             6 647              7 008           4 015

2 341                408             6 790             1 525                 903           1 453

    351

3. Vypočítaj.                                                                         

(9 . 5) + 34 =                       440 – (3 . 8) =                         ( 9 . 6) + 91 =

 

47 + (24 : 4) =                        (7 . 8) – 45 =                        650 – (16 : 4) =

4.

994 + 8 =              6 371 + 40 =            3 732 + 300 =              2 634 + 40 =

2 415 – 8 =            835 – 70 =                5 404 – 800 =              3 800 – 7 =

5. Mám odniesť do pivnice 72 kompótov. Naraz odnesiem 8 kompótov.
Koľkokrát pôjdem do pivnice?

VÝPOČET: ___________________________
ODPOVEĎ: ___________________________

 

6. Zaokrúhli: 

Zaokrúhli: 563 4 293 29
Na desiatky      
Na stovky      
Na tisícky      

7. Premeň: 

9 m = _____cm                5 000 mm = _____m                     20 cm = _____ dm

7 000 m = ____km                  17 cm = ______mm                   5km = ______     m

Úlohy na rozvoj Finančnej gramotnosti – 4. ročník

Mamička má v peňaženke tieto bankovky.

3ks – 20,-EUR, 5ks – 10,-EUR, 1ks – 50,-EUR, 2ks – 500,- EUR, 1ks – 100,-EUR

Môže za ne urobiť tento nákup v oddelení elektro? Pomôž si opäť počítaním pod seba.  V prípade zvyšku si naďalej šetri vo svojom prasiatku.

 • práčka 290 eur
 • televízor 489 eur
 • umývačka riadu 550 eur
 • telefón 340 eur
 • vysávač 77 eur

Výpočet:

 

Vypočítaj pod sebou :

328 534 645 752 570 504 710 465 308 750 110
141 253 344 246 308 183 187 533 491 227 688
___

 

 

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
328 534 645 752 570 504 710 465 308 750 110
141 253 344 246 308 183 187 533 491 227 688
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 

Porovnaj čísla:

1280       1548 ,               5622       5620,                                                                                                                                   

9999       9989,                3698        3292

Vypočítaj postupne + a – čísel:                                                                                                                         

2 809 – 7 + 120 =
3 240 + 40 – 70 =
54 + 26 + 4 400 =
6 700 – 400 + 82 =
54 + 106 + 3 300 =

Slovenský jazyk 

 1. Všetky slová v mužskom rode vymaľuj žltou farbou, v ženskom rode červenou a v strednom rode modrou farbou.

 

v okne, za strechou, v dome, pri chlapoch, s učiteľkami, pod autami, pod horou, pri Ivanovi, v jablku, kvety, o knihách, naše vysvedčenia, v autobusoch, s mamou

 1. Vo vetách sú vyznačené slová. Pokús sa správne určiť ich rod a číslo.

 

Veta Rod Číslo
Dnes sa veľmi teším na svoju sestru.
Kone sa pásli na lúke.
Včera sme mali hodinu vlastivedy.
V obchodoch nemali cukor ani soľ.
Z okien nám mávali deti.
 1. Precvič si gramatické kategórie podstatných mien. Vyplň tabuľku.

 

slovo rod číslo pád
do auta
pred vázou
na zuboch
o Vladovi
učitelia

4. Daj podstatné mená do správnych tvarov :                                                                                                                                                                                                                     6 /

učiteľka ( G j.č.)____________________        turista (A mn.č.)______________________

 

okno  ( D j.č.) _______________________      lopta  (N mn.č.) _______________________

 

dub   ( L j.č) _______________________        palica (I  mn.č.)_______________________

Pracovný list č. 1 zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v 4. ročníku – čítanie s porozumením textu

 

Z knihy: Hviezdni priatelia – Kúzelné zrkadlo, Linda Chapmanová

Pozorne si prečítaj celý text a odpovedz na tieto otázky:

Obloha bola zamatovo – čierna a všetko – zvieratá, stromy, lúky, rieky aj pohoria –pokrýval trblietavý hviezdny prach. Všetko sa ligotalo. Dnešná noc bola výnimočná. Pred hviezdnym vodopádom, dopadajúcim do bezodného jazera, sa zišlo veľké množstvo zvierat. Čakali na začiatok nanajvýš významnej udalosti. Pred zhromaždeným davom stálo osem zvierat – líška, vydra, jazvec, divá mačka, srnka, veverička, krahulec a plch. Veverička pribehla k líške, postavila sa na zadné a chvostík za jej chrbtom sa elegantne stočil veľkého písmena C. „Líška Papraď, už čoskoro odídeme do sveta ľudí.“ „Už sa neviem dočkať!“ zvolala líška, nedočkavo sa vrtela a modré oči jej žiarili. „ Bude to veľké dobrodružstvo!“

Odpovedaj na otázky celými vetami!

 1. Čo v texte pokryl hviezdny prach?
 2. Koľko zvierat vystupovalo v tomto príbehu? Vymenuj.
 3. Čomu sa tešila veverička? Nájdi a vypíš priamu reč
 4. Pracuj s textom. Ku každému podstatnému menu nájdi v texte k nemu patriace prídavné meno. Slovné spojenia v texte podčiarkni!
 5. Napíš 5 viet, ako by podľa Teba mohol príbeh našich kamarátov – zvierat pokračovať vo svete ľudí.

………………prach, ……………………..jazera, ………………………. davom,………………oči

………………………..udalosti, ………………………..vodopádom

Anglický jazyk

Slovná zásoba 3 – 4. ročník –  A trip in a ballon – Stravovanie:

  

Nakresli                                                                                               

–          yellow

–          red

–           green

–          black and grey

–           blue

 1. Prelož tieto slová:     

sofa- …………………,                                             chair -……………………………..

cushion -………………..,                                        table- ……………………………..

room – ……………………                                        children- …………………………

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

 

 

 

 

Škola sa otvára o 7.30 hod.

 

Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

 

 1. hodina 8.00 – 8.45 hod.
 2. hodina 8.55 – 9.40 hod.
 3. hodina 10.00 -10.45 hod.
 4. hodina 10.55 -11.40 hod.
 5. hodina 11.50 -12.35 hod.
 6. hodina 12.45 -13.30 hod.

 


 

 

Vzdelávacie poukazy – informácie pre žiakov a rodičov

 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 25. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

 


Z histórie školy

– prvá písomná zmienka o škole poukazuje na rok 1810, keď tu pôsobil učiteľ-organista Ján Červenyák (predpokladá sa, že škola existovala už pred 19. stor.)
– škola bola jednotriedkou až do roku 1892
– v tom istom roku bola na terajšom mieste postavená nová dvojtriedna škola (prízemná budova, pôdorysu v tvare L, v ktorej sa nachádzali učiteľské byty)
– miestni učitelia a kňazi zabezpečovali pre žiakov výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť
– žiaci okrem prednesu básní a spevu nacvičovali aj divadelné hry
– dobová tlač z roku v roku 1905 informovala o úspešnom programe slovenských školákov v Olčvári v maďarskej reči pri príležitosti menín tamojšieho kňaza Júliusa Sidelszkého
– každoročne sa v areáli školy či v prírode konal „majáles“
– v roku 1944 budovu školy obsadili nemeckí vojaci, tvoriaci zálohu frontu v Dargovskom priesmyku
– vyučovanie na škole bolo obnovené 1. marca 1945
– do roku 1946 mala škola názov: Rímskokatolícka ľudová škola
– v školskom roku 2017/18 navštevovalo tunajšiu školu 42 žiakov
– od septembra 2018 bol otvorený nultý ročník základnej školy

Riaditelia školy po roku 1945
1945 – 1950 František Slavoš
1950 – 1983 Mikuláš Poklemba
1984 – 1989 Boganovská
1989 – 1992 Alena Ledecká
1992 – 2017 Agnesa Prasličková
2017 – doposiaľ Tatiana Krjaková


Súčasnosť

školský rok 2018/2019 – 47 žiakov
Pri počte 47 žiakov je zriadených 5 ročníkov v štyroch triedach, v tomto školskom roku je zriadený prvýkrát nultý ročník. Druhá a štvrtá trieda je zlúčená.
Na škole sú zriadené 4 záujmové útvary, ktoré sú pod vedením triednych učiteľov. Každý záujmový útvar je prispôsobený veku a záujmom žiakov na škole. Pre najmladších sú zriadené útvary : Divadelníček (literárno – dramatické zameranie) a Šikovníček (výtvarné zameranie), pre  starších žiakov : Bádateľ (prírodovedno – vlastivedné zameranie) a Hudobníček (pohybovo – hudobné zameranie).
Škola má k dispozícii modernú počítačovú učebňu.

Prioritou školy je rozvíjať čitateľskú, matematickú a informačnú gramotnosť pre praktickú stránku života.


 

AKTIVITY

 • „Cechovanie“ žiakov prvého a nultého ročníka – september 2018
 • Besedy zamerané na šikanovanie, hygienu a pod.
 • Spolupráca s Kultúrnym centrom Abov
 • Spolupráca a podujatia prepojené s dianím a životom v obci
 • Spolupráca so Senior klubom Košické Oľšany
 • Exkurzia do Kositu
 • 27. máj 2019 – Ochrana človeka a prírody – didaktické hry žiakov primárneho vzdelávania (pondelok, utorok – teoretická a praktická časť)
 • Deň otvorených dverí – pondelok 18. marec 2019
 • Zápis žiakov do 1. ročníka 1. apríla – 30. apríla 2019 (streda 24. apríla 2019)
 • Organizácia šk. roka 2019/2020 sa prerokuje so zriaďovateľom po zápise do 1. ročníka najneskôr však do 31. mája 2019

 

Dátum Názov školskej, mimoškolskej akcie, kultúrneho podujatia, vychádzky
september Cechovanie prváčikov a nulťákov
4. 9. 2018 Cesta do školy – vychádzka pre žiakov 1. -4. ročníka zameraná na dopravnú výchovu, bezpečnosť na ceste, dopravné značenie – dopravná výchova
5.9. 2018 „Ako si správne čistiť zúbky“ – školská akcia zameraná na hygienu a starostlivosť o chrup
10.9. 2018 „Ako sa bezpečne správať v prítomnosti psa“ – prednáška spojená s besedou – školská akcia, žiaci 0. – 4. ročníka (p. Havajová)
21. 9. 2018 Svetový deň vďačnosti“  vedieť ukázať svoju vďačnosť a uznanie, oceniť významné veci a činnosti jednotlivcov alebo skupiny.

-šk. akcia, prednáška, beseda

26. 9. 2018 „ Svetový deň mlieka v školách– šk. akcia, interaktívne CD – výroba mlieka, tvorenie plagátu a výstava mliečnych výrobkov

dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

1. 10. 2018  „Medzinárodný deň starších ľudí – príprava programu pre starých rodičov – akcia konaná spolu s obcou dňa 28. 10. 2018, v školských priestoroch pre rodičov v piatok dňa 26.10. 2018
10.10. 2018 KC ABOV – výroba jesenných prác
15.10.2018 „  Svetový deň umývania rúk– školská  akcia zameraná na zlepšenie hygieny rúk, správne a hlavne pravidelné umývania rúk mydlom. Spolupráca s OÚ a KC Košické Oľšany
16. 10. 2018 „ Týždeň zdravého životného štýlu“ – svetový deň výživy – školské podujatia, besedy o zdravých potravinách,  jedlách, prezentácia  v triede, príprava zdravých nátierok v triedach, ochutnávky, súťaže a pod.
17. 10. 2018 Červený kríž – ukážka a beseda na tému „Záchrana ľudského života“.
19. 10. 2018 Jeseň v záhrade – školské podujatie – beseda o úrode, vytvorenie živého kútika s plodmi zo záhrady, jablká, hrušky tvorené rôznymi výtvarnými technikami( koláž, maľba, škrabacia technika… výstava detských prác)
Od 22.-26. 10. 2018 Týždeň boja proti stresu – žiaci nebudú stresovaní skúšaním a písaním písomiek
28.10. 2018 Úcta k starším – podujatie organizované obcou – vystúpenie našich žiakov v kultúrnom dome Košické Oľšany
12. 11. 2018 Kosit exkurzia žiakov 3. -4. ročníkov do Kosit – u
5. 12. 2018 Mikuláš na škole“ – školská akcia, pripravená s CVČ Domino, Košice

Mikuláš, anjel a čert – piesne , básne,

13. 12. 2018 Matematická pytagoriáda – školské kolo  – žiaci  3. a 4. ročníka
17. 12. 2018 Vianočné pozdravy školská akcia práce  žiakov 0 . až 4. ročníka
20. 12. 2018 Vianočná besiedka“ – „Anjelská zábava“ – spoločná pre žiakov, učiteľov a rodičov – pásmo vianočných básní, piesní , tanca
31.1. 2019 ROMATHAN – divadelné vystúpenie v Kultúrnom dome Košické Oľšany – polročné vysvedčenie

 

 

Opatrenia – dochádzka

Pravidelnosť školskej dochádzky žiakov a jej porušovanie bezodkladne riešiť so zákonnými zástupcami žiaka v súlade s § 5 ods. 11 a § 37  zákona č. 596/2003 Z. z.

Nad 15 neospravedlnených hodín v mesiaci podať hlásenie na ÚPSVaR a na obec,  v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt (Príloha č. 1).

Nad 60 hodín v príslušnom školskom roku posielať Oznámenie  priestupku na obec, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý, resp. prechodný pobyt. (Príloha č.2)

Nad 100 hodín neospravedlnených hodín posielať aj výpis hodín z triednej knihy.

 

Poradné orgány školy

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy

Poradné orgány sa vyjadrujú ku všetkým úlohám školy, k výsledkom, ktoré škola dosahuje v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania žiakov. Poradné orgány pomáhajú riaditeľke školy pri pedagogickom riadení, kontrole školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami, spolupodieľajú sa na zvyšovaní úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu.

Metodické združenie je poradný a iniciatívny orgán jednotlivých základných škôl, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetci pedagógovia jednotlivých základných škôl. Vedením metodického združenia je členmi poverená Mgr. Ivana Šoffová. Na našej škole je vedúcou poverená Mgr. Milada Kažimírová. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje zasadnutie MZ.

Metodické združenia pre Košice okolie zasadajú 4 – krát ročne. Konali sa v nasledujúcich termínoch :

– 31. 08. 2017 na ZŠ Boliarov

– 30. 10. 2017 na ZŠ Boliarov

– 29. 03. 2018 na ZŠ Boliarov

– 03. 07. 2018 na ZŠ Sady nad Torysou

Na týchto zasadnutiach sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka 2017/2018, ako napr.: hospitačná činnosť, výber vhodných učebníc, kontinuálne vzdelávanie, psychologické vyšetrenia, kontrola učebných plánov a osnov všetkých predmetov na I. stupni ZŠ, práca pedagogických asistentov, hodnotenia za jednotlivé štvrťroky a pod.

V novembri 2017 sme pre lepšiu a efektívnejšiu, nadchádzajúcu spoluprácu prestúpili zo Školského úradu Beniakovce do Školského úradu Bidovce.

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
MZ Mgr. Milada Kažimírová predmety I. stupňa ZŠ
 • 2. ods. 1 b

 

 

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 42

Počet tried: 3

Podrobnejšie informácie: Keďže sme neplnoorganizovaná škola, tak ročníky boli v počte 4, triedy : 3, 1.A trieda – samostatne, 2.A a 3.A trieda – spojené, 4.A – samostatne.

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
počet žiakov 12 10 9 11 0 0 0 0 0 42
z toho ŠVVP 7 2 2 2 13
z toho ŠKD
 • 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 6/ 2

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 12 / 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / 3

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 • 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení
prijatí
% úspešnosti
 • 2. ods. 1 e

 

 

 

Klasifikácia tried

Pedagogické rady, porady a triedne aktívy sa konali v termínoch:

 1. pedagogická rada sa konala dňa : 25.08.2017 /schvaľovanie: klasifikácie žiakov – známkami na každom predmete, plán práce školy, školský vzdelávací program, organizačný poriadok, vnútorný poriadok školy, školský poriadok, pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa, rokovací poriadok pedagogickej rady školy a pod./
 2. I. štvrťročná klasifikačná pedagogická rada – 22.11.2017 /výchovno – vzdelávacie výsledky za I. štvrťrok šk.r. 2017/2018, upozornenia a opatrenia slaboprospievajúcich žiakov, vyhodnotenie dochádzky za I. štvrťrok , príprava nadchádzajúcich akcií./ 1.A – 7 slaboprospievajúcich žiakov, 2.A – 3 slaboprospievajúci žiaci , 3.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 4.A – 4 slaboprospievajúci žiaci. Triedny aktív sa konal 27.11.2017 – riešili sa opatrenia pre slaboprospievajúcich žiakov.
 3. pedagogická rada – vyhodnotenie práce učiteľov a žiakov – 22.12.2017
 4. II. štvrťročná klasifikačná pedagogická rada – 23.01.2018 /hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok šk. r. , dochádzky – v 2.A Barbore Gašparovej a 4.A Viktórovi Mačovi bola udelená znížená známka zo správania na stupeň 2 – za porušovanie školského poriadku, plánovanie nadchádzajúcich akcií, šikanovanie…/

1.A – 6 žiakov neprospievajúcich, 5 žiakov bolo psychologicky vyšetrených,

2.A – 3 žiaci neprospievajúci

3.A – 0

4.A – 4 žiaci neprospievajúci

Na triednom aktíve 22.01.2018 sme s rodičmi prerokovali problémy ohľadom neprospievania ich detí a následne sme navrhli doučovací čas v popoludňajších hodinách.

 1. III. štvrťročná pedagogická rada – 25.04.2018 /vo všetkých triedach sa postupovalo podľa učebného plánu schváleného vedením školy, plnil sa Plán práce školy, úlohy z neho vyplývajúce, vyhodnotenie výchovno -vzdelávacích výsledkov žiakov 1.A – 6 slaboprospievajúcich žiakov, 2.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 3.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, 4.A – 2 slaboprospievajúci žiaci, opätovne sa riešila dochádzka žiakov, konkrétne z 2.A Barbora Gašparová, vykonali sa opatrenia v rodine. Triedny aktív sa konal 24.04.2018 – opatrenia pre rodičov.
 2. IV. štvrťročná pedagogická rada – 18.06.2018 /vyhodnotenie školského roku, triedne aktívy sa konali 18.06.2018.

Zhrnutie je nasledovné: Najviac opakujúcich žiakov je v 1. ročníku, tento výsledok je zapríčinený absentovaním prípravy a základov z MŠ, resp. 0. ročníkom, žiaci nemali zvládnutú prípravnú fázu pred nástupom do 1. triedy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v ďalšom školskom roku otvoriť nultý ročník. Podniknúť ešte väčšie kroky k riešeniu dochádzky žiakov do školy.

Trieda ANJ ETV HUV INF MAT NBV PVC PDA PVO SJL Spr TSV TEV VLA VYV
1.A a 1,9 3,7 a 3,5 3,7 1 1,7 1,8
2.A a 1,56 3,11 a 2,44 3,33 1 1,22 1,89
3.A 2,43 a 1,43 1,71 3,14 a 1,86 2,86 3,14 1 1,14 2,57 1,86
4.A 2,82 a 1,09 1,82 3,18 a 1,45 3,27 3,18 1 1,27 3,27 2

Prospech žiakov

V 1. ročníku neprospelo 5 žiakov z dôvodu absencie MŠ, resp. 0. ročníka, preto v nadchádzajúcom školskom roku otvárame nultý ročník, ktorý je pri týchto žiakoch veľmi potrebný. V ostatných triedach sú počty neprospievajúcich žiakov optimálne.

Správanie je u väčšiny našich žiakov dobré, venujeme tomu veľkú pozornosť počas celého školského roka. U niektorých žiakov sme vykonali výchovné opatrenia v spolupráci s rodičmi.

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 12 7 5 0
2.A 12 12 0 0
3.A 7 5 2 0
4.A 11 8 3 0

Dochádzka žiakov

V 2.A triede bola dochádzka žiakov slabšia, príčinou bolo veľa vymeškaných neospravedlnených hodín žiačkou Barborou Gašparovou, riešili sme so zriaďovateľom a rodičmi pravidelne.

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 12 760 76,00 723 72,30 37 3,70
2.A 12 1330 147,78 1041 115,67 289 32,11
3.A 7 483 69,00 461 65,86 22 3,14
4.A 11 1843 167,55 1801 163,73 42 3,82

 

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL
Monitor MAT
 • 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Etická výchova 1. a 2. 2 2
Náboženská výchova 3. a 4. 2 2

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 1 12 1
Bežných tried 3 30
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 4 42 1
 • 2. ods. 1 g

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 4 23
DPP
Znížený úväzok 1 25
ZPS
Na dohodu 1 2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 3 3
vychovávateľov
asistentov učiteľa 1 1
 
spolu 4 4
 • 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška 1
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V priebehu školského roku 2017/2018 sme na našej škole organizovali mnoho podujatí, ktoré žiakov a ich rodičov oslovili . Vychádzali sme z nevyhnutných potrieb prepojenia školy, obce a rodiny.

Všetky tieto aktivity vyplývali z plánov koordinátorov.

 1. Plán koordinátora výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov v školskom roku 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Tatiana Krjaková. Medzi základné témy patrili: – Zásady zdravého života

– Vývoj ľudského jedinca

– Rovnoprávnosť pohlaví

– Ochrana človeka a prírody

– Environmentálna výchova

– Negatívne dôsledky drog na zdravie a správanie sa

– Výchova k humánnosti a ľudskosti

Ciele programu

– Poskytnúť žiakom základné informácie primerané ich veku o vývine ľudského jedinca pred a po narodení.

– Dieťa – starostlivosť rodičov, výživa a opatera.

– Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, naučiť schopnosti prevziať zodpovednosť za vlastné správanie.

– Rozvíjať pozitívne sebavedomie, prehlbovať sebaúctu žiakov, uznávanie dieťaťa.

– Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy.

– Pestovať u žiakov túžbu založiť si rodinu v zrelom veku, mať vlastné deti a tie vychovávať s láskou.

– Predchádzanie intolerancie, slušnosť a poznanie pravidiel slušného správania, taktnosť.

– Prehlbovať morálny a duchovný stav žiackych osobností.

– Rozvíjať hodnotový rebríček.

– Prispieť ku kvalite vyjadrovania a komunikácie vôbec.

Spolupráca s rodičmi

Individuálne pohovory, spoločné aktívy rodičov s cieľom vytvárať priaznivú domácu klímu, odstraňovať stresové situácie, starostlivosť o hygienu tela, správne zdravotné návyky, čistota odevu, upevňovať pohybové aktivity relaxačnými cvičeniami, krúžkovou činnosťou.

 1. Plán koordinátora primárnej prevencie v šk. roku 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Katarína Tindirová

Východiskové dokumenty:

– POP MŠ SR pre školský rok 2017/2018

– Dohovor o právach dieťaťa

– Metodické usmernenie č. 7/2006 – R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

– Národný program prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012

– Národná protidrogová stratégia na roky 2011 – 2012

– Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2012

– Národný program prevencie obezity

– Stratégia prevencie kriminality

– Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ SR, vnútorné smernice a pokyny vedenia školy

– Štátny vzdelávací program

– Školský vzdelávací program

Hlavné úlohy:

– Zvýšiť u žiakov pohyb, cez rôzne pohybové akativity na ihrisku, či v prírode.

– Pozdvihnúť u detí zdravý životný štýl.

– Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické dni zamerané na podporu spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a konzumáciii ovocia a zeleniny.

– Propagovať zdravý životný štýl ako prevenciu proti obezite.

– Prostredníctvom Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 podporovať hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať medziľudské vzťahy.

– Cez rôzne besedy, súťaže, stretnutia zapájať žiakov do aktivít spojených s výchovou a ľudskými právami.

– Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole.

– Využívať Manuál mládeže k ľudským právam KOMPAS.

– V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sledovať správanie detí, ich zmeny a pri podozrení na porušovanie osobnostného vývinu zabezpečiť ochranu.

– Sledovať prejavy problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického či psychického týrania, delikvencie, používania návykových látok, sexuálneho zneužívania a spolupracovať s príslušným Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

– V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou na roky 2013 – 2020 integrovať prevenciu drogových závislostí do výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom besied či prezentácií.

– Realizovať aktivity, besedy či prezentácie na tému riziká dospievania ako súčasť Národného programu duševného zdravia na roky 2011 – 2013.

 1. Plán koordinátora environmentálnej výchovy na rok 2017/2018 – zodpovedná Mgr. Milada Kažimírová

Obsah práce činnosti:

– Naučiť žiakov povedať nie negatívnym vplyvom okolia – k šikanovaniu, týraniu.

– Motivovať fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov.

– Tvoriť a udržiavať dobré medziľudské vzťahy v kolektíve detí.

– Viesť žiakov k snahe byť prosociálny a empatický, rozvíjať úctu človeka k človeku, pomôcť v núdzi.

– Prispievať k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním na dobré stránky jeho charakteru.

– Vypestovať u žiakov pocit dôvery smerom k pedagógom.

V preventívno – výchovnej oblasti sústreďovať pozornosť na:

– Rozvíjanie záujmovej činnosti, zručnosti žiakov.

– Pravidelné sledovanie výchovno – vzdelávacích výsledkov, dochádzky, eliminovať negatívne prvky v zárodku.

Cieľom environmentálnej výchovy je vychovávať a vzdelávať žiakov hlavne v týchto oblastiach: zdravý životný štýl, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie – šetrenie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie, odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.

V septembri boli realizované tieto akcie : „Bezpečná cesta do školy“ – akcia spojená s dopravnou výchovou, „Svetový deň vďačnosti“ – cielene vštepovať žiakom ako ukázať svoju vďačnosť, uznanie, oceniť významné veci, činnosti jednotlivcov alebo skupiny (beseda, prednáška a prezentácia), „Svetový deň mlieka“ – interaktívne CD, tvorba plagátov, súťaže.

V októbri „Vystúpenie dravcov – HORUS“ – akcia v priestoroch školy, prehliadka dravých vtákov s výkladom, umenie sokoliarstva, „Zdravý životný štýl“ – školské podujatie zamerané na správnu voľbu pri výbere zdravých potravín, príprava zdravých nátierok v jednotlivých skupinách, „Svetový deň umývania rúk“ – zlepšenie hygieny na škole, „Jeseň v záhrade“ – beseda zameraná na túto tému, vychádzka do záhrady.

V novembri „Betlehemskí pastieri I.“ – vzdelávací a tvorivý ateliér, ktorý sa konal na OÚ za organizácie kultúrneho centra ABOV, „Úcta k starším“ – kultúrne podujatie žiakov našej školy pre starých rodičov, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Košické Oľšany (program žiakov pozostával z pásma piesní, recitácie, tanca a výroby darčeka), „Európsky týždeň boja proti drogám“ – kvíz

V decembri „Príde medzi nás Mikuláš?“ – v spolupráci s CVČ Košice a za podpory starostu našej obce – školská akcia, „Matematická pytagoriáda“ – školské kolo, „Vianočné pozdravy“ – výtvarná súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva, „Betlehemskí pastieri II.“ – druhá časť vzdelávacieho, tvorivého pásma pre žiakov 4. ročníka, mimoškolská akcia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome našej obce, „Svetlo života“ – detská misia – akcia v školských priestoroch, „Vianočná besiedka“ – pásmo pre rodičov a priateľov školy.

V januári a februári – „Deň komplimentov“, „Karneval“, „Deň sv. Valentína“ – školská akcia, „Beseda s preventistom OR PZ Košice – okolie – beseda na tému používanie drog, šikanovanie a bezpečnosť na ulici.

V marci – „Medzinárodný deň žien“ – kreatívne dielne – výroba darčeka, „Blíži sa Veľká noc“ – tvorivo – vzdelávací ateliér v spolupráci s kultúrnym centrom ABOV (výroba prútených košíkov, veľkonočných kraslíc a pod. „Najkrajší príbeh“ – Detská misia – akcia v škole.

V apríli – Medzinárodný deň detskej knihy, pod názvom : „Moja obľúbená kniha“, „Medzinárodný deň Rómov“ – ukážky rómskych piesni, tradícií,

V máji – didaktické hry zamerané na dopravnú, environmentálnu výchovu, „Deň matiek“ – školská akcia – pásmo pre mamičky spojené s posedením, „Kresba na asfalt“, „Týždeň hlasného čítania“ – školské podujatie, „Romathan“ – mimoškolské podujatie za podpory starostu našej obce, konané v Kultúrnom dome.

V júni – „Deň detí“ – oslava spojená s opekačkou, „Peace run“ – Beh mieru 2018 – mimoškolská akcia spojená s obcou Košické Oľšany, športová medzinárodná akcia s misiou – mier, „Deň otcov“ , „ABOV – tvorivo, vzdelávací ateliér – výroba kreatívnych kvetináčov, obrazov. V závere školského roka sme ešte zorganizovali „Športový deň“ a „Prírodovedno – vlastivednú vychádzku do okolia.

Každým takýmto podujatím sa zlepšovala úroveň, kvalita a sebavedomie našich žiakov.

 • 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2017/2018 bol školou spustený projekt:

„Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany“ , prioritná os – vzdelávanie, operačný program – OP Ľudské zdroje (dlhodobý projekt).

 

 • 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu sú priestory našej školy vyhovujúce, počítačová učebňa je vybavená veľmi dobre, v rámci výučby sa učitelia snažia využívať moderné technológie ( interaktívna tabuľa, notebook a pod.) Týmto sa naši pedagógovia snažia „spestriť “ vyučovanie, dávame väčší priestor názornosti. Zapojíme sa do výziev, ktoré budú nasmerované k získaniu moderných didaktických pomôcok pre zlepšenie úrovne výučby a informatizácie na škole.

V ďalšom školskom roku otvárame 0. ročník – veľký prínos pre týchto žiakov, keďže nenavštevujú MŠ. Vykonali sa drobné úpravy ohľadom tried, kde budú umiestnení budúci žiaci nultého a prvého ročníka.

Tohto školského roka sme začali aj s úpravou a estetizáciou okolia našej školy. V nadchádzajúcom školskom roku by sme chceli upraviť priestor pred vstupom do školy ako aj najbližšom okolí. Podporovať žiakov k poriadku na škole ale i v obci.

 • 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

92 406 € –  na  bežné výdavky

2 427 € – pre sociálne znevýhodnené prostredie

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

/

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

1 292 €

 1. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

/

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

/

 • 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

„Moderná škola, poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendami, škola ukazujúca cestu k novým cieľom, škola, kde môže byť každý úspešný na ceste k poznaniu…“

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

– Využívať moderné vyučovacie metódy a formy vyučovania zamerané na sociálnu skladbu žiakov v rámci vnútornej diferenciácie a to so zameraním na nadaných žiakov ako aj žiakov z menej podnetného rodinného prostredia.

– Používanie stratégií aktívneho učenia sa žiakov smerujúcich k rozvíjaniu kompetencií.

– Rešpektovať metodické pokyny pre hodnotenie žiakov ZŠ a metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia, so ŠVVP zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých školská spôsobilosť je na podpriemernej úrovni. Úzko spolupracujeme s CPPPaP a rodičmi žiakov.

– Zvýšenú pozornosť venovať úrovni vyučovania SJL – rozvíjať čitateľskú gramotnosť, jazykový prejav (mimoškolské aktivity, školské podujatia, pásma pre rodičov – veľmi dobré výsledky)

– Vo výchovno – vzdelávacom procese využívať dostupnú didaktickú techniku a túto postupne dopĺňať, rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a získať inovované didaktické prostriedky (učebňa PC je inovovaná).

– Pravidelne analyzovať zistené nedostatky žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese a prijímať adekvátne opatrenia na ich odstránenie (napriek tomu, že rodičia nie sú priamymi prijímateľmi pedagogickej činnosti, majú v celom procese výchovy a vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve táto oblasť spolupráce je mimoriadne dôležitá a nemožno ju podceňovať ale ani preceňovať). Zdravý „stred“ sa hľadá ťažko , ale myslím si, že nám sa to podarilo. Cieľom naplnenia tohto bodu bolo :

– Zreálniť predstavy rodičov o priebehu výchovno – vyučovacieho procesu v škole, poskytovať rodičom aktuálne informácie o potrebách a problémoch žiakov.

– Vytvoriť v škole priaznivé multikultúrne prostredie, napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.

– Pestovať u žiakov mravné vlastnosti osobného života : slušnosť, čestnosť, ľudskosť, toleranciu. Tento cieľ sa snažíme splniť a od ostatných občanov obce sme zistili, že úroveň správania našich žiakov je lepšia, sú aktívnejší, tolerantnejší. V tejto oblasti musíme pokračovať a výsledky budú viditeľnejšie v nadchádajúcich obdobiach.

V mimoškolskej práci sme pokračovali v práci zavedených krúžkov, ktoré žiaci navštevovali radi, začali sa viac „zviditeľňovať“ v svojich kvalitách na rôznych vystúpeniach. Prezentovali sa na školských i mimoškolských aktivitách prepojených s dianím a životom v obci.

– Úzka spolupráca s obcou, spätnou väzbou je prístup OÚ, ktorý je ústretový a kladný. Pravidelná informovanosť obecného zastupiteľstva o dosahovaných výsledkoch školy.

 • 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: V 4. ročníku žiaci dosiahli v tomto školskom roku lepšie výsledky pri pravidelnom testovaní, väčšina z nich postúpila na spádovú školu (druhý stupeň ZŠ). Dochádzka prvákov a tretiakov bola veľmi dobrá.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: Vo vyšších ročníkoch bola dochádzka do školy slabšia (ospravedlnené hodiny), najmä vo 4. ročníku.

Návrh opatrení: Rodičia boli neustále upozorňovaní na dochádzku svojich detí do školy.

Slabšia stránka pretrváva na hodinách SJL, najmä pri čítaní s porozumením.

Návrh opatrení: Celý kolektív nášho pedagogického zboru neustále pracuje na zlepšení kvality výučby na hodinách slovenského jazyka.

 • 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Vyhodnotenie záujmového útvaru Šikovníček

Vedúca krúžku: Mgr. Tatiana Krjaková

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci prvého ročníka. Snažili sme sa najmä rozvíjať motoriku, keďže žiaci nemali ukončenú prípravnú fázu pred nástupom do prvého ročníka (nenavštevovali MŠ) najmä vo výtvarnej výchove, estetické cítenie a využívali sme netradičné prvky. Všetky druhy činností sme plánovali vopred so zreteľom na detskú hravosť a spontánnosť.

Na začiatku boli najmladší žiaci oboznámení s jednotlivými predmetovými zložkami, detskou literatúrou a knihami – leporelami, básničkami, rečňovankami, vyčítankami, hádankami, opismi ilustrácií, hravou formou sme zakomponovali do tvorby povedačky, riekanky spojené s rytmizáciou, jazykové hry na vyvodenie písmen abecedy s porozumením textu.

Čítanie literatúry sme striedali s hudobno – pohybovými činnosťami, rôznymi novými formami výtvarných techník pri tvorbe na výtvarné súťaže /ktoré sme prevažne ponechali na kreatívnu tvorbu týchto jednotlivcov/, aktivitami, ktoré boli naviazané na jednotlivé sviatky v roku didaktickými a zábavnými hrami, pobytmi v prírode, slávnostnými posedeniami, sledovaním dokumentov, emocionálne zručnosti, zrelosť, schopnosť nadviazať kontakt so školou, učiteľom, primerane komunikovať, vytvárať vzťah ku knihám, literatúre – formou zážitku sa naučiť niečo nové (zážitkové učenie). Nepodcenili sme rozvoj zrakového, sluchového vnímania, pamäti.

Hudobníček

Vedúca krúžku: Mgr. Katarína Tindirová

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci štvrtého ročníka. Cieľom krúžku bolo priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru – tzv. folklór“ cez detské ľudové riekanky, vyčítanky, jednoduché tanečné variácie ľudových prvkov – jednokročka, dvojkročka, poskočný skok…, detské ľudové pesničky.

Chceli sme preniknúť do zmyslu hudby a prehĺbiť vzťah k hudbe, prevažne ľudovej, rozvíjať rytmické cítenie, hudobno – pohybové činnosti, ale aj aktívne počúvanie hudby, jej rôznych štýlov a foriem.

Žiaci sa zapájali do tanečných variácií, navzájom si pomáhali a spolupracovali. Počas roka vystupovali na rôznych podujatiach. Každým takýmto podujatím sa zlepšovala úroveň, kvalita a sebavedomie našich žiakov. Tento krúžok mali žiaci veľmi radi, taktiež ho radi navštevovali, tešili sa na každý nový tanec.

Bádateľ

Vedúca krúžku: Mgr. Milada Kažimírová

Do tohto záujmového útvaru boli zaradení žiaci 2.A a 3.A triedy. Počas práce v záujmovom útvare sme so žiakmi rozvíjali vzťah k prírode, ochrane a pomoci prírode v našom okolí, obci. Pri práci sme používali rôzne formy práce, tak aby práca v krúžku bola pre žiakov atraktívna. Využívali sme ich detskú hravosť, spontánnosť, záujem o veci okolo seba a rodiny. Práca v krúžku sa riadila vopred vypracovaným plánom, s ktorým boli žiaci vopred oboznámení – a mohli doň vkladať aj vlastné návrhy.

Práca v krúžku výrazne prispela k poznaniu nielen prírody, nášho okolia, ale tiež k poznaniu svojho vlastného tela, ľudského organizmu, tým, že žiaci medzi sebou diskutovali o škodlivých látkach – drogách, návykových látkach, nesprávnom stravovaní, ako predchádzať chorobám a úrazom. Veľmi radi navštevali tento útvar najmä pre sezónne hry v prírode a pod.

Tieto krúžky boli pre našich žiakov veľmi nápomocné a prospešné, v odbúravaní strachu, stresu pred vereným vystúpením.

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Bádateľ 16 1 Mgr. Milada Kažimírová
Hudobníček 11 1 Mgr. Katarína Tindirová
Šikovníček 11 1 Mgr. Tatiana Krjaková
 • 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Ponuky školy na zlepšenie vzájomnej spolupráce: – triedne aktívy 5 x ročne, a to v termínoch :

 1. TA – 19.09.2017
 2. TA – 27.11.2017
 3. TA – 22.01.2018
 4. TA – 24.04.2018
 5. TA – 18.06.2018

Na týchto triednych aktívoch sme mali v programe napr. : pokyny o hygienických potrebách, vyhodnotenie vystúpení našich žiakov na školských i mimoškolských podujatiach, štvrťročné vyhodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov, opatrenia pre slaboprospievajúcich žiakov, šikanovanie, rozdelenie pomôcok žiakom v hmotnej núdzi a pod.

1x plenárne rodičovské združenie. Informačné dni pre rodičov 1x mesačne – pomoc pri výchovných alebo vzdelávacích problémoch žiakov

– kultúrne vystúpenia detí pre rodičov na pôde našej školy, ako i mimo nej

– pomoc pri riešení výchovných problémov detí

Ponuka rodičov pre školu: – účasť rodičov na akciách organizovaných školou ( karneval, Detská misia, Romathan, Valentín a pod.)

Riaditeľka ZŠ pravidelne informuje Radu rodičov školy o živote školy, o úspechoch a problémoch školy.

Spolupráca s inštitúciami:

– Centrum pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva , Košice

– Policajný zbor pre Košice – okolie

– Romathan, rómske divadlo Košice

– Abov, kultúrne centrum Košice – okolie

– Horus – sokoliari

– Detská misia, Košice a pod.

Záver

V závere by som chcela zdôrazniť, že hodnotový systém každej školy je úzko spätý s kvalitou vzťahov učiteľov a žiakov, ich otvorenosťou.

V spolupráci s poradným orgánom Metodickým združením pre Košice – okolie sme splnili hlavné úlohy:

 1. Pedagógovia počas celého šk. roka skvalitňovali výchovno – vzdelávací proces využívaním metód, ktoré spájali učenie so životom, a to najmä využívaním zážitkového učenia.
 2. Pedagóggovia vo vyučovacom procese vo väčšej miere využívali IKT.
 3. V edukačnom procese bola väčšia pozornosť zameraná na environmnentálnej výchove, využitím medzipredmetových vzťahov.
 4. Venovala sa pozornosť adaptácii žiakov prvákov na nové školské prostredie a spoluprácu s MŠ.
 5. Pedagógovia zdokonaľovali kvalitu čítania a čítaniu s porozumením.
 6. Zvýšená pozornosť sa venovala problematike vyučovania matematiky so zameraním na finančnú gramotnosť, ako i samostatnosť pri riešení úloh na rozvoj logického myslenia.
 7. Systematickú pozornosť pedagógov sme nasmerovali k protidrogovej výchove, zdravému životnému štýlu, ako i šikanovaniu – na základe výzvy a podnetu Komisárky pre deti, týkajúceho sa šikanovania v prostredí základnej školy (list MŠ SR zo dňa 18.01.2018 škola postupovala v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach), zaviedli sme „schránku dôvery“, v každej triede žiaci vyplnili dotazník – nasmerovaný k danej problematike.
 8. Rozvíjal sa a upevňoval písomný prejav žiakov.
 9. Pedagógovia zabezpečili príjemné a estetické prostredie obohacujúce podnety žiakov.
 10. Problémy žiakov (poruchy reči, poruchy správania – učitelia pravidelne konzultovali s rodičmi, vytvárali spoločne podmienky na ich odstránenie.
 11. Pripravovali žiakov na výtvarné, recitačné, matematické a športové súťaže.

12.Pedagógovia neustále skvalitňovali svoju prácu, zúčastňovali sa na seminároch a školeniach, rôznych formách priebežného vzdelávania.

 1. Navštevovali divadelné, kultúrne podujatia podľa aktuálnej ponuky kultúrnych zariadení.
 2. Uskutočnili zápisy do 1. ročníkov
 3. Uskutočnili sa hospitácie pedagógov.
 4. Priebežne sa dopĺňali učebné pomôcky do kabinetov.
 5. Na hodinách cudzieho jazyka sa venovala pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, metódy CLIL, a hru ako motivačnú didaktickú metódu.
 6. Veľká pozornosť sa venovala čitateľskej gramotnosti prostredníctvom školských a mimoškolských aktivít.

Ciele činnosti MZ vychádzali zo základnej filozofie škôl, z ich dlhodobých plánovaní a aktuálnych potrieb. Priority boli napr.: optimalizácia vyučovacieho procesu (kvalitný časovo – tematický plán), koordinácia činnosti MZ, modernizácia vyučovania prostredníctvom dostupných programov (rôzne výukové softvéry), sledovanie psychohygieny žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov pre jednotlivé ročníky, sledovanie nových trendov v pedagogike, nových učebníc a doplnkového výukového materiálu, venovanie veľkej pozornosti zameranej na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Organizačná štruktúra a prevádzka školy má jasne stanovené pravidlá fungovania. Organizačný poriadok, pracovný poriadok a vnútorný poriadok školy sú vypracované. Riaditeľka školy deleguje kompetencie na jednotlivých pedagógov a ostatných zamestnancov.

Vedenie školy podporuje odborný rast pedagógov. Učitelia sa pravidelne vzdelávajú v oblasti moderného vyučovania. Inovačné trendy a inšpirujúce podnety zo strany vedenia školy nachádzajú pozitívny ohlas v pedagogickom zbore. Operatívne úlohy sú adresné, konkrétne a terminované, priebežne hodnotené na pracovných poradách. Strategické a operatívne plánovanie je na dobrej úrovni.

Vedenie školy má vypracovaný systém vnútornej školskej kontroly zameraný na organizáciu a kvalitu práce pedagógov a ostatných zamestnancov. Hospitačná činnosť je efektívna, vedenie ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a vykonáva kontrolu ich plnenia.

Riaditeľka školy má vypracované a zverejnené kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov, ktoré zohľadňujú dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Systém hodnotenia žiakov je zjednotený v metodických orgánoch a vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje. Plánované termíny úloh sa sledujú a priebežne vyhodnocujú. Kontrolný systém je na dobrej úrovni.

Zvolené varianty učebného plánu sa dodržiavajú, vychádzajú z podmienok školy a sú v súlade s koncepčnými zámermi a cieľmi. Plnenie učebných plánov a učebných osnov má veľmi dobrú úroveň. Dobrú úroveň má plnenie vzdelávacích štandardov vo vzťahu k požiadavkám na vedomosti a zručnosti žiakov.

Pedagogická dokumentácia školy je systematicky vedená na požadovaných tlačivách v súlade s platnou legislatívou. V jej vypĺňaní sa ojedinele vyskytujú formálne nedostatky (nedovolené opravy).

Kvalita pedagogickej a pracovnej dokumentácie je v dolnom pásme dobrej úrovne. Orientácia vedenia školy a učiteľov v školskej legislatíve má dobrú úroveň vo vzťahu k jej dodržiavaniu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov a žiakov je zabezpečená. V triednych knihách je záznam o poučení žiakov z bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany. Porušenie pracovnej disciplíny nebolo zaznamenané. Evidencia žiackych a pracovných úrazov je vedená v súlade s platnou legislatívou. Škola nemá doposiaľ v evidencii žiadnu sťažnosť. Riadenie školy má dobrú úroveň.

Zlepšenie si vyžaduje zabezpečenie modernejšími didaktickými pomôckami a to aj v oblasti IKT, a to v spolupráci so zriaďovateľom. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania sú na priemernej úrovni vyplyvajúcej z problematiky u žiakov z málopodnetného prostredia. Kvalita vyučovania učiteľmi a učenia sa žiakov je dobrá. Informačný tok je cielený, prehľadný. Vedenie školy sa dobre orientuje v legislatíve, v praxi ju aplikuje.

 

 

Vypracoval: Mgr. Tatiana Krjaková

V Košických Oľšanoch, 14. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.08.2018