Hlavný kontrolór

 

Adresa na nahlasovanie protispoločenskej činnosti v zmysle Zák. č. 307/2014 Z.z. v z.n.p. :

e mail: kontrolor.kosickeolsany@gmail.com