Verejné obstarávanie


Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany so sídlom Obecný úrad Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) ZoVo realizuje obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom :  Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košické Oľšany

 Výzva na predkladanie ponuky

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Výkaz výmer

Príloha č. 5 – ČV o pravdivosti a úplnosti

Príloha č. 6 – ČV o neuložení zákazu

Príloha č. 7 – ČV ku konfliktu záujmov

Priloha č. 8 Projektova dokumentacia

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Štatutárny orgán: Slavomír Horváth

Web: www.kosickeolsany.sk

Kontaktná osoba : Ing. Karol Fábry- pre proces verejného obstarávania

Tel. č. : +421 517713873

e-mail: fabry@tenderteam.sk

Zverejnil: Slavomír Horváth , dňa 19.12.2019

 

 

______________________________________________________________________________________________

Profil / Identifikačné údaje verejného obstaraváteľa :

Názov verejného obstaraváteľa: OBEC KOŠICKÉ OLŠANY

Sídlo: Obecný úrad Košické Olšany, Košické Olšany 118

04442 Rozhanovce, Slovenská Republika

IČO: 00324361

DIČ: 2021244808

Tel. č.: 055 / 6950 230

Zastúpenie: Slavomír Horváth, starosta obce

e-mail: obeс_kosicke_olsany@stonline.sk

 


 

Zadávanie zákazky na poskytnutie služby

 

„Výkon stavebného dozoru: Úprava bezmenného potoka v obci Košické Oľšany“ pre projekt: „Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Oľšany“

 

Obec Košické Olšany so sídlom Obecný úrad Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmysle § 9 ods.9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Výkon stavebného dozoru projektu: Úprava bezmenného potoka v obci Košické Olšany“.

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

 

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Slavomír Horváth, starosta obce

Tel. č. : 055 / 6950 230, 0905 348 594

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

 

Výzva na predkladanie ponúk – stiahnuť tu

Zverejnil: Slavomír Horváth , dňa 09.09.2013

 


 

Zadávanie zákazky na poskytnutie služby

Spracovanie ÚPN-O Košické Olšany

Obec Košické Olšany so sídlom Obecný úrad Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”) v zmysle § 9 ods.9 ZVO zadáva predmet zákazky: “Spracovanie ÚPN-O Košické Olšany“.

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

 

Obec Košické Olšany

Obecný úrad Košické Olšany 118

044 42 Rozhanovce

Slavomír Horváth, starosta obce

Tel. č. : 055 / 6950 230, 0905 348 594

e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk

 

Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie

Zverejnil: Slavomír Horváth , 15.10.2013