Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zverejnené 23.7.2020

Verejná vyhláška chodník Rozhanovce – Košické Oľšany – oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zverejnené 13.7.2020

Verejná vyhláška – VVS. a.s. líniová stavba Košické Oľšany – prívodné potrubie do vodojemu zverejnené 22.6.2020

Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zverejnené 27.5.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania v kat. území Nižní Olčvár zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku zverejnené 15.5.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rýchlostná cesta R2 zverejnené 5.5.2020

Verejná vyhláška dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie zverejnené 21.4.2020

Verejná vyhláška – EL PRO KAN zverejnená 11.3.2020 zvesená 9.4.2020

Verejná vyhláška-rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí zverejnená 11.3.2020

Verejná vyhláška -rozhodnutie-  zákaz hromadných podujatí zverejnená 10.3.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. vyvesené 27.2.2020 zvesené 12.3.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku zverejnená 24.2.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie El Pro Kan zverejnená 15.1.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Okresný úrad Košice – okolie odbor starostlivosti o ŽP – výrub drevín na stavbe Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov – Východoslovenská distribučná

VSD – Oznámenie vo veci stavby V397, V398 – Úprava VN a NN v úseku Hrašovík – Rozhanovce

Ministerstvo Dopravy a Výstavby SR – Rozhodnutie – Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru samostatná Bažantnica Rozhanovce – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru – samostatná Bažantnica Rozhanovce – AT ABOV s.r.o., Gazdovstvo Čižatice a.s.