Košické Olšany 215 , 044 42 Rozhanovce

tel.: 055/ 6950 206

e-mail: zskolsany@centrum.sk

( neplnoorganizovaná škola )

Zriaďovateľ : Obec Košické Olšany

Počet tried : 3

Počet žiakov : 42

Riaďieľ školy: Mgr. Tatiana Krjaková

Pedagogickí pracovníci: Mgr. Milada Kažimírová, Mgr. Katarína Tindirová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za š.r. 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v š.r. 2015/2016

 

—————————————————————