Pošta Rozhanovce – OZNAM

Oznamujeme občanom, že pošta Rozhanovce v dňoch 21.1.2020 ( utorok ) a 23.1.2020 (štvrtok ) z prevádzkových

dôvodov otvorená 7:00 – 10:00 hod. Počas obmedzenia Vám podaj zásielok zrealizuje pošta Bidovce.

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých – OZNAM

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že dňa 31.12.2019 neordinuje, zastupuje MUDr. Šulcová, Zdravotné stredisko TIP-TOP, Československej armády 18 Košice.

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých – OZNAM

MUDr. Vavrová, lekárka pre dospelých oznamuje svojím pacientom, že v dňoch

30.10. 2019 -31.10.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Štofaníková – zdravotné stredisko Tip-top,

Československej armády 18, Košice.

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

cid:part1.269E08E6.4FDD30FF@sfpa.sk

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Kód projektu: 312011J110

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany

Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

Opis projektu:

Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov patriacich k MRK. Prostredníctvom 1 nového pedagogického asistenta sa zároveň dosiahne skvalitnenie spolupráce s rodičmi a komunitou detí patriacich k MRK, z ktorých väčšina žije v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Pedagogický asistent prispeje k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Prínosom pozície pedagogického asistenta je jeho odbornosť, ktorá spočíva v tom, že bude hľadať cesty a spôsoby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelávanie detí, spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi, pomáhať žiakom priamo na hodine, vykonávať dozor cez prestávky, ale aj pri zapájaní sa žiakov do voľnočasových aktivít, sprevádzať ich na iných formách vzdelávania (exkurzie, návštevy múzeí, výlety) a úzko spolupracovať s rodičmi. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka.

Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb. Prostredníctvom zapájania detí do remeselných krúžkov a projektov škola zároveň prispeje k zvýšeniu záujmu o kreatívnu tvorbu v oblasti tradičných remesiel, ktoré majú v regióne významné zastúpenie a k zlepšeniu zručností detí a žiakov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich voľbu v oblasti budúcej profesie a významne prispieť k rozvoju regiónu.


Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole.

Špecifické ciele projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.


Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

Dopad projektu na proces vzdelávania na nasledovných úrovniach:

• skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,

• zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,

• podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,

• možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,

• zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,

• zvýšenie zaškolenosti žiakov.


Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti pedagogického asistenta bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod. Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice–okolie, obec Košické Oľšany

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Výška NFP: 237 231,43 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 2/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2019

Opis projektu:

Obec dlhodobo rieši problém absencie zariadenia poskytujúceho sociálne služby s dôrazom na ľudí z MRK. Vybudovaním nového a plne funkčného komunitného centra sa vytvoria vhodné podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej rehabilitácie, komunitnej a sociálnej práce, poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej kurately pre MRK, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity MRK a ostatného obyvateľstva v obci. Cieľom je vytvoriť a rozšíriť rozsah a ponuku, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v obci v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnej práce, aktivít v oblasti zamestnanosti, kultúry, spoločenských podujatí, aktivít združení a spolkov, a zároveň podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom:

  • zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
  • prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov a rizikového správania,
  • poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta,
 • poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít.

V komunitnom centre budú primárne poskytované najmä tieto služby:

  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • preventívne aktivity,
  • záujmová činnosť,
 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec prevádzkovať moderné komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory, čím sa zabezpečí potrebná ochrana obyvateľstva pred sociálnym vylúčením. Vytvoria, rozšíria a skvalitnia sa podmienky pre poskytovanie komunitnej práce a sociálnych služieb ako i potrebných podporných aktivít pre obyvateľov s dôrazom na príslušníkov MRK. V komunitnom centre bude poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Budú sa tam organizovať rôzne preventívne aktivity a záujmová činnosť. Komunitné centrum bude slúžiť na tréningy varenia a súčasťou bude stredisko osobnej hygieny. Nízkoprahovosť a dostupnosť bude zabezpečená prostredníctvom nízkoprahových programov pre deti, mládež a rodiny.

www.esf.gov.sk                                 www.minv.gov.sk

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42

Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Košické Oľšany

Kód projektu: 312011J110

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, Košické Oľšany

Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

Opis projektu:

Základná škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov patriacich k MRK. Prostredníctvom 1 nového pedagogického asistenta sa zároveň dosiahne skvalitnenie spolupráce s rodičmi a komunitou detí patriacich k MRK, z ktorých väčšina žije v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Pedagogický asistent prispeje k prekonaniu informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Prínosom pozície pedagogického asistenta je jeho odbornosť, ktorá spočíva v tom, že bude hľadať cesty a spôsoby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelávanie detí, spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými pedagógmi, pomáhať žiakom priamo na hodine, vykonávať dozor cez prestávky, ale aj pri zapájaní sa žiakov do voľnočasových aktivít, sprevádzať ich na iných formách vzdelávania (exkurzie, návštevy múzeí, výlety) a úzko spolupracovať s rodičmi. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka.

Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb. Prostredníctvom zapájania detí do remeselných krúžkov a projektov škola zároveň prispeje k zvýšeniu záujmu o kreatívnu tvorbu v oblasti tradičných remesiel, ktoré majú v regióne významné zastúpenie a k zlepšeniu zručností detí a žiakov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich voľbu v oblasti budúcej profesie a významne prispieť k rozvoju regiónu.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole.

Špecifické ciele projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.

Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

Dopad projektu na proces vzdelávania na nasledovných úrovniach:

 • skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,
 • zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,
 • podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,
 • možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,
 • zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,
 • zvýšenie zaškolenosti žiakov.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti pedagogického asistenta bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod. Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

POZVÁNKA HASIČSKÁ SÚŤAŽ

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame dňa 19.6.2016

o 13 hod. ( nedeľa ) na futbalové ihrisko,

kde sa uskutoční Východoslovenská hasičská superliga.

Súťažiť bude 20 družstiev z košického a prešovského kraja.

Pre deti sú  pripravené súťaže s vecnými cenami a sladkosťami.

Pozývame Vás stráviť príjemné popoludnie.